Územní studie krajiny Jihočeského kraje

obrázek - Územní mapy
Územní studie krajiny Jihočeského kraje

Územní studie krajiny Jihočeského kraje je územně plánovacím podkladem, který konkrétněji a adresněji hodnotí stávající uspořádání krajiny, vymezuje jedinečné krajinné oblasti a stanovuje základní zásady pro využívání krajiny v měřítku nadmístního významu tak, aby odpovídal současným požadavkům kladeným na její obsah Evropskou úmluvou o krajině. Toto vymezení je provedeno na základě analýzy při zohlednění veškerých zájmů v krajině a stanovení jejich cílových kvalit včetně podmínek pro jejich zachování nebo dosažení. Územní studie posuzuje stav krajiny Jihočeského kraje (minulý, současný, budoucí) s cílem vymezit její hodnoty a potenciály, identifikovat problémy a limity jejího využívání. Návrh na vymezení jednotlivých krajinných oblastí zahrnuje i participaci obyvatel a vychází ze zjištění vnímání krajiny obyvateli území a jejich požadavků na krajinu (dotazníkové šetření). Jedná se o komplexní dokument, jehož část je zaměřena na stanovení základních zásad pro využívání krajiny v měřítku nadmístních souvislostí, respektive v podrobnosti odpovídající řešení ZÚR Jčk, ale současně slouží i jako podklad např. pro doplnění územně analytických podkladů kraje nebo pro rozhodování orgánů ochrany přírody a krajiny. Územní studie, resp. její následné využívání, bude mít výrazný dopad do dalšího vývoje celého území Jihočeského kraje. Její dílčí části (zejména územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajin) budou využity při aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, tím se tyto části stanou závaznými pro rozhodování v daném území. 

Územní studie se svým obsahem dotýká celého správního území Jihočeského kraje, tedy správního území každé obce. Dne 1. 9. 2021 byla zapsána do systému centrální evidence územně plánovací činnosti iKAS (Evidence územně plánovací činnosti krajů).

Zpracovaná dokumentace se skládá z analytické a návrhové části, jejich textová i grafická část je níže ke stažení.

Dále jsou k dispozici podrobné video-prezentace, které byly vytvořeny pro Veřejné projednání ÚSK JčK (květen 2021) za účelem seznámit obornou i laickou veřejnost s problematikou krajiny Jihočeského kraje a objasnění koncepce tohoto dokumentu. Podněty vzešlé z veřejných projednání byly pak následně vyhodnoceny a zapracovány do finální podoby Územní studie krajiny JčK.

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/uzemni-studie/uzemni-studie-krajiny


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.