Soustava chráněných území Natura 2000

CO JE NATURA 2000 ? - SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ EVROPSKÉHO VÝZNAMU

Vše o Natuře 2000 najdete na dvou webech:

www.natura.cz
www.ochranaprirody.cz

Česká krajina je nejen malebná na pohled, ale zároveň je i prostředím pro výskyt mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, jejichž význam přesahuje hranice České republiky. Proto jsme odpovědní za zachování přírodního dědictví nejen na úrovni národní, ale i na úrovni sjednocené Evropy.

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO (v originále Special Protection Areas " SPA) a podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality " EVL (v originále Sites of Community Importace - SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000.
V Jihočeském kraji zahrnuje seznam lokalit soustavy Natura 2000 76 míst. Například v našem okrese patří mezi evropsky významné lokality řeka Moravská Dyje, Rašeliniště Radlice, Hrbků rybník, Luží u Lovětína, Krvavý a Kačležský rybník či Fabián " Homolka.

Lokality soustavy Natura 2000 nemají být pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je vyloučeno hospodaření či dokonce jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak území, kde se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácný rostlinný či živočišný druh. V lokalitách soustavy Natura 2000 jsou tedy zakázány jen takové činnosti, které mají negativní vliv na výskyt předmětů ochrany.

Soustava Natury 2000 nabízí mnoho příležitostí:

Příležitost pro ochranu přírody

Území soustavy Natura 2000 se vyhlašují výhradně podle vědeckých kritérií. Podrobné celostátní mapování určilo, které lokality jsou pro ochranu přírody nejcennější. Natura 2000 se z velké části překrývá s již chráněnými územími. Díky mapování se však podařilo podchytit i někteér dosud nechráněné plochy.

Příležitost pro turistický ruch

Zařazení do soustavy Natura 2000 potvrzuje výjimečnost lokality. Zachovalá příroda láká do těchto území stále více turistů. Právě měkká turistika zaměřená na poznávání přírodních krás a pozorování zajímavých druhů živočichů a rostlin získává Evropě stále větší popularitu.

Příležitost pro zvýšení zaměstnanosti

Území soustavy Natura 2000 tvoří součást kulturní krajiny. Pro zachování chráněných druhů a přírodních stanovišť je často nezbytné šetrné hospodaření v krajině, na které lze získat dotace z evropských fondů i státního rozpočtu. Další pracovní příležitosti přináší rozvoj služeb a cestovního ruchu nebo podpora lokálních produktů.

Příležitost pro vlastníky pozemků

Na většině lokalit Natury 2000 mohou vlastníci pozemků hospodařit i nadále stejným způsonem a navíc požádat o fianční podporu. Pokud bude nutné hospodaření jakýmkoli způsobem omezit, dostanou majitelé pozemků za vzniklou újmu kompenzace.

Příležitost pro výchovu a vzdělání

Soustava Natura 2000 zahrnuje nejdůležitější a nejkrásnější místa evropského přírodního dědictví. Pro děti dospělé se tak může stát jedinečným zdrojem poznání a posílit jejich pouto ke krajině, ve které žijí. Koncept Natury 2000 klade velký důraz na zapojení místních obyvatel do ochrany přírodních a kulturních hodnot.

Část informací převzata z materiálu Cally - Sdružení pro záchranu prostředí, která sídlí v Českých Budějovicích. Je to občanské sdružení , které se zabývá ochranou životního prostředí. Od svého vzniku v roce 1991 se podílí na péči o NPR Brouskův mlýn. Účastní se správních řízení a oponuje projektům, které by mohly poškodit jihočeskou přírodu. Věnuje se ochraně cenných pískoven a jiných lokalit. Prosazuje udržitelnou energetiku s důrazem na obnovitené zdoje.

Vše o Calle najdete na jejích webových stránkách www.calla.cz.

 

 

 
 

 

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži