Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002

Vážení přátelé,

 

předkládáme Vám výroční zprávu Slavonické renesanční společnosti za rok 2002. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň pozvat ke spolupráci. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům. Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů.

Touto cestou děkujeme rovněž všem členům, dárcům, přátelům i sympatizantům, bez nichž bychom nebyli schopni náš program zajistit.

Děkujeme za pozornost i případnou podporu

 

Olga Žampová

předsedkyně sdružení

Slavonice, únor 2003

 

Diváci na vystoupení sklepovské BesídkyObsah:

 

 1. Představení organizace
 2. TROJMEZÍ 2002
 3. Projekty spolupráce
 4. Publikační činnost
 5. Plány do roku 2003
 6. Personální obsazení
 7. pronajaté prostory
 8. Finance
 9. Přehled hospodaření
 10. Kontaktní adresa

 

 

 

Přehled hospodaření sestavila Ludmila Brychtová.

Texty sepsaly Zdeňka Chadimová, Jarmila Schmidtmayerová a Olga Žampová.

 

SLAVONICKÁ RENESANČNÍ SPOLEČNOST

 

Občanské sdružení pro kulturní život, vznikla v září roku 1996 jako další součást nadšeneckých aktivit, které přišly do tohoto kraje s pádem železné opony po roce 1989. jejím posláním je tvořit a ovlivňovat kulturní a společenské dění ve Slavonicích a okolí. Jedním z impulsů vesoucích ke vzniku organizace byly také aktivity spolkův sousedním Rakousku. Spolupráce s nimi byla v roce 2000 zakotvena v dohodě Volného družení "ŽIVOT NA TROJMEZÍ".

 

Od roku 1996 se Společnost snaží vytvářet příznivé zázemí nejen pro členy sdružení, ale i pro širokou veřejnost. Obohacuje společenský kulturní život regionu na obou stranách hranice v rámci tuzemské i zahraniční spolupráce. při vzdělávacích a kulturních pořadech nabízí návštěvníkům i stálým obyvatelům příležitost ke společným zážitkům a zajímavým setkáváním, vzdělání při diskusních setkáních, dílnách i seminářích.

Četné projekty vznikají na základech partnerství v rámci komunitní spolupráce s městem, školami, jednotlivci i dalšími organizacemi.

 

Slavonická renesanční společnost naplňuje své cíle v rámci projektu "TROJMEZÍ 1997 - 2002:

 • POŘÁDÁNÍM KULTURNÍCH POŘADŮ - výstavy, koncerty, čtení, divadla, letního festivalu Slavnosti Trojmezí
 • VZDĚLÁVACÍ A DISKUSNÍ POŘADY - tvůrčí dílny, semináře, kurzy
 • PUBLIKAČNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI - vydání průvodce "Slavonice - městská památková rezervace", prezentace na internetové doméně www.slavonice.cz

Na konci roku 2002 mělo sdružení 23 zaregistrovaných členů.

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2002:

 • realizace projektu Interpretace místního dědictví Slavonicko, kouzlo zapomenutého dědictví, ukázkový projekt široké spolupráce
 • Komunitní a rozvojové centrum v bývalém KINĚ - zahájení projektu obnovy domu
 • nová podoba webových stránek Společnosti - publikována na jaře 2002
 • zřízení společensky účelného místa - asistentka
 • práce na strategii rozvoje Slavonické renesanční společnosti

TROJMEZÍ 2002 - celoroční program

 

Motto: Trojmezí je místo, které se nachází nedaleko Slavonic. Kamenný mezník zde označuje historickou zemskou hranici Čech, Moravy a Rakouska, vládami i panovníky neměnnou. Pro nás představuje symboly trvalých hodnot, k jejichž renesanci chceme přispívat.

 

Vzdělávací pořady dílny, kurzy, setkání, diskuse ...
leden Interpretace místního dědictví - cílem projektu je přispívat k ochraně, propagaci a péči o místní zajímavosti a cennosti. V první polovině roku 02 pracovala pracovní skupina, konkrétní akce a pořady ve spolupráci s mnoha partnery se uskutečnily ve druhé polovině roku a budou pokračovat i v roce 2003. Téma určené široké veřejnosti.
únor Dobrovolníci - setkání a diskusní fórum na téma "Dobrovolníci" u příležitosti celorepublikové kampaně "30 dní pro občanský sektor".
duben Valná hromada Slavonické renesanční společnosti - prezentace výsledků dosavadní práce spolku, plány do budoucna, program Trojmezí 2003, diskuse.
červen Zdroje EU na program "Partnerství v komunitách" - školení pro zástupce neziskových organizací.
srpen Hudební dílna Jany Lewitové a Vladimíra Merty - pátý ročník tvůrčí hudební dílny, setkání účastníků dílen z let 1998 - 2002.
říjen

Interpretace místního dědictví - seminář Nadace Partnerství - dílčí seminář školení Metod komunitního rozvoje. Součástí byla i prezentace místních aktivit, které spolupracovaly na projektu Interpretace místního dědictví, řešení místního projektu jako modelového.

Studijní pobyt studentů architektury - náplní práce jejich ppobytu bylo zpracování návrhů projektových studií na využití budovy bývalého kina na plánované Komunitní a rozvojové centrum.

listopad

Seminář Greenways - "Na půl cesty" - akce občanského sdružení Greenways Praha - Vídeň. Setkání těch, kteří svou činností přispívají v programu Greenways Nadace Partnerství k ochraně přírodního a kulturního dědictví na stezce mezi Prahou a Vídní.

Valná hromada Slavonické renesanční společnosti - setkání, na kterém členové plánovali činnost v roce 2003 a prezentovali výsledky své práce ve společnosti.

Kulturní pořady hudba, divadlo, výstavy ...
květen Zapomenutý všední den - vydání katalogu, pokračování česko- rakouského projektu, který mapuje odraz historických změn v životě lidí žijících v pohraničí v uplynulém století. Spolupráce českých i rakouských spolků a 13ti českých i rakouských obcí.
červen Koncert smyčcového kvarteta Schulhoff quartett - premiéra hudebního tělesa, koncert vážné hudby v mázhauzu Fárova domu
srpen Slavnosti Trojmezí 2002 - 5. ročník hudebního a divadelního festivalu. V rpogramu se uskutečnily koncerty vážné, folkové i rockové hudby, divadelní představení na různých zajímavých místech Slavonic a okolí (Montserrat). Součástí Slavností byla již tradičně Hudební dílna Jany Lewitové a Vladimíra Merty.

 

Samostatný program akcí měl společný projekt interpretace Slavonicko - kouzlo zapomenutého dědictví.

 

Návštěvnost

Celoroční programy Trojmezí již mají své stálé návštěvníky. Vzdělávacích a diskusních pořadů se zúčastnilo přímo 250 návštěvníků, ostatních pořadů v průběhu roku pak dalších cca 850 návštěvníků. 13 000 návštěvníků registrujeme na doméně www.slavonice.cz.

Zhruba 200 přímých účastníků se zapojilo do projektu Slavonicko - kouzlo zapomenutého dědictví.

 

3. PROJEKTY SPOLUPRÁCE

 

3.1. Interpretace místního dědictví

 

V roce 2002 se Slavonická renesanční společnost stala nositelem projektu Nadace Partnerství INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ. Cílem a smyslem projektu je najít způsob, jak pomoci lidem ocenit "NĚCO", o čem si myslíme, že stojí "ZA TO", jak propagovat nsítní dědictví. Společně odhalovat zapomenuté dědictví našeho kraje, sledovat příběhy lidí i proměny krajiny.

 

Na projektu spolupracovalo množství partnerů:

Litografie lupičů působících v našem kraji, J. G. Grasel uprostřed

 • Česká Kanada - občanské sdružení
 • Ekologická farma Penikov - hana Langová
 • Inspirace Slavoncie - občanské sdružení
 • KUlturní klub Slavonice - Regionální informační středisko - příspěvková organizace města
 • Slavonická renesanční společnost - občanské sdružení
 • Zkrášlovací spolek Rudolecko - občanské sdružení
 • jednotlivci - Ivan Kušiak, Petr Vermouzek, Milan Souček, Petr Pirožek, Antonín Žampach a další

V rámci projektu se uskutečnila řada aktivit - výstavy fotografií, výtvarná dílna pro děti, studentská bádání na stezce, studijní cesta do Anglie ...

 

Pilotními projekty jsou:

Výletní trasa: "Po stopách loupežníka Grasla"

Od dubna 2002 začal Zkrašlovací spolek Rudolecko ve spolupráci s ekologickou farmou Penikov pracovat na přípravě výletní trasy "Grázlova stezka" mezi Slavonicemi a Rudolcem. Provedli úpravy povrchu a okolí části stezky, instalaci laviček a lávek. Stezka vede atraktivními místy - Grázlova sluj, Schillerovy kameny, psí hřbitov, vyhlídka Hluboká cesta, Francouzský kámen. Návštěvníci objeví i nově opravenou vodní pilu Penikov, mimořádnou technickou památku.

Virtuální katalog

je elektronicky publikovaný, průběžně doplňovaný sumář dat a informací, fotodokumentací a podkladů shromažďovaných při realizaci dílčích aktivit projektu. Tyto budou sloužit zároveň jako podklady k dalšímu využití: publikace, turistické produkty, podněty k dalším aktivitám. Základem katalogu jsou materiály získané spolky Česká Kanada a Slavonická renesanční společnost v rámci jejich dosavadní projektů převážně v oblasti mapování historie pohraničí.

3.2. Komunitní a rozvojové centrum (KINO)

Rozestavěné kinoKino - bývalý Německý spolkový dům - je řadu let chátrajícím objektem v centru města. Snahou Společnosti je objekt a jeho nejbližší okolí revitalizovat, vybudovat v něm Komunitní a rozvojové centrum.

 

V roce 2002 jsme zahájili práce na projektu:

 

 • podepsali jsme Smlouvu o spolupráci s Městem Slavonice (duben - září)
 • uspořádali jsme pobyt studentů UMPRUM - ateliér Froněk, Němeček - kteří řešili možnosti architektonického zpracování objektu (říjen)
 • pracovní skupina vypracovala prezentační materiál KONCEPT REVITALIZACE (říjen - leden 03)
 • zahájili jsme koncepční postupné kroky na relaizaci projektu v letech 2003 - 2005
 • uspořádali jsme diskusní setkání s veřejností
 • záměry a výstupy prezentujeme na internetových stránkách www.slavonice.cz
 • zajistili jsme finance na tyto vstupní aktivity
3.3. Život na Trojmezí

Pod hlavičkou Volného sdružení občanských iniciativ (podepsána v roce 2000) pokračovala spolupráce na projektu Zapomenutý všední den. Na jaře jsme vydali ve spolupráci se spolkem Česká Kanada velký katalog k výstavě, v září byla expozice zapůjčena do Nových Hradů.

3.4. Greenways Praha - Vídeň

Greenways - Zelené stezky je program pro ochranu přírodního a kuturního dědictví a podporu regionálního rozvoje prostřednictvím šetrné turistiky. program je založen na spolupráci, partnerství a vzájemné koordinaci projektů a iniciativ v koridoru trasy.

 

Společnost je členem občanského sdružení, její zástupce jeho předsedkyní. Dále naplňujeme závazek vyplývající ze spolupráce na stezce servis pro klienty programu Greenways. v roce 2002 jsme se věnovali asi 40-ti hostům, převážně z USA. Pokračovala naše účast na seminářích a školeních programu.

V roce 2002 se Společnost zapojovala do dění v neziskovém sektoru v regionu i celé republice.

 

4. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 

4.1. Internetová prezentace - www.slavonice.cz

Od roku 1999 pracujeme na aktualizaci stránek na doméně www.slavonice.cz. Stránky v novém "střihu" byly publikovány na jaře 2002 a mají 3 hlavní témata: město, život ve městě a Slavonická renesanční společnost. Zajímavé a aktuální informace jsou nabízeny přes hlavní zprávy. Nové stránky jsou vytvářeny v přívětivém redakčním systému, jsou jedním z webů portálu TROJMEZÍ.

Za rok zaznamenaly přes 13 000 přístupů.

4.2. Průvodce Městskou památkovou rezervací Slavonice

S tenčícími se zásobami starého Průvodce (vydán v roce 97 v nákladu 5000 ks) jsme v roce 2002 připravovali vydání nové, inovativní. Na samém konci roku začala pracovatredakční rada, která pro vydání v roce 2003 připraví novou publikaci.

 

5. PLÁNY DO ROKU 2003

 

PRIORITOU je budování Komunitního a rozvojového centra. V rámci programu Trojmezí 2003 budeme podle personálních i finančních možností pokračovat v zavedených programech - festival Slavnosti Trojmezí 2003, hudební dílna J. Lewitové a V. Merty (6. ročník), pořady v průběhu roku.

Pokračování projektu interpretace Slavonicko - kouzlo zapomenutého dědictví. Další aktivity vyplývají ze spolupráce s Greenways Praha - Vídeň, práce ve výboru sdružení, servis turistům.

Zdokonalovat webové stránky slavonice.cz, optimalizovat jejich strukturu, připravit veřejné prezentace a školení pro jejich uživatele s cílem zapojit další "redaktory". Zajistit cizojazyčné verze hlavních textů.

Zajistit vydání nového Průvodce po Slavonicích.

Pokračovat v procesech strategického a finančního plánování.

 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 

Od listopadu 1998 je na základě smlouvy vykonávána funkce předsedy. Od srpna 2002 zaměstnává sdružení jednoho pracovníka formou výkonu společensky účelného pracovního místa, které je zřízené Üřadem práce v J. hradci. Práce členů a externích spolupracovníků je podle míry a odbornosti jejich zapojení částečně odměňována (aktualizace webových stránek, manažerské zajištění programů, specializace). Ostatní práce potřebné pro zdárnou realizaci programů jsou vykonávány členy sdružení dobrovolně a bezplatně (pořadatelská služba, instalace výstav, úklid, servis během programů, zajištění propagace, vytipování kontaktů ...).

 

Výkonný výbor ve složení - Mgr. Olga Žampová, Mgr. Zdeňka Chadimová a Martina Havlíčková pracoval po celý rok 2002. Předsedkyní společnosti je Mgr. Olga Žampová.

 

7. PRONAJATÉ PROSTORY

 

7.1. Kancelář Společnosti sídlí v soukromém domě u Žampů. Společně s majitelem používáme prostory i její vybavení za smluvní cenu. kancelář je společností velice intenzivně, denně využívána.

7.2. Komunitní a rozvojové centrum. V roce 2002 jsme vedli náročná, ale úspěšná jednání s Městem Slavonice ve snaze zajistit perspektivní zázemí pro činnost organiazce. Bezplatně máme k používání prostory rozestavěného KINA na Vystoupení A. Kutas a J. Lewitové v kostele sv. Jana Křtiteledolním náměstí. jejich rekonstrukci a další využití řeší záměr CENTRA (viz bod 3.2.).

7.3. Kostelík sv. Jana Křtitele. V pronájmu za 1,-Kč/rok od MěÚ Slavonice máme kostel sv. Jana Křtitele, ve kterém pořádáme koncerty.

 

8. FINANCE

 

Program v roce 2002 jsme zajistili z prostředků:

 • Nadace Open Society Fund Praha
 • Nadace Partnerství Brno
 • Nadace Via Praha
 • Nadace ICN
 • Americká ambasáda
 • Město Slavonice
 • příjmy z činnosti Společnosti

Významným zdrojem je dobrovolná práce členů a pomoc místních firem:

 • Penzion U Růže
 • Penzion Sogdiana
 • Projekční kancelář Žampa
 • Stavební huť Slavonice

9. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

 

VÝNOSY  
Granty
743 939,42
Tržby z prodeje služeb
89 638,-
Tržby z prodeje "Průvodce"
23 379,80
Bankovní úroky
458,96
Ostatní finanční výnosy
20 440,-
Výnosy celkem
877 856,18
NÁKLADY  
Spotřeba materiálu
63 337,20
Drobný majetek (počítač, programy, mob.telefon)
34 525,-
Cestovné
25 130,-
Poštovné
3 677,-
Telefony, internet
36 429,60
Občerstvení, ubytování, pronájem
116 813,-
Propagace
49 049,-
Nájem kanceláře a vybavení
43 500,-
osobní
305 945,-

Z toho:

Honoráře (účinkující, lektoři, Sml. o dílo) - 244 312,-Kč

Mzda + odvody ze mzdy - 24 433,-Kč

Odměny statutárním orgánům - 37 200,-Kč

Odvody z mezd do fondů
13 543,-
Ostatní
82 103,69
Odvod ze mzdy - záloha daně
1 875,-
Náklady celkem
775 927,49

 

Hospodářský výsledek
+ 101 928,69
2001
2002
Bankovní účet k 31.12.
5 287,70
109 295,79
Pokladna k 31.12.
4 447,50
2 368,10
Převod do roku 2003
111 663,89

 

 

10. KONTAKTNÍ ADRESA

 

SLAVONICKÁ RENESANČNÍ SPOLEČNOST, občanské sdružení

378 81 SLAVONICE 573

TEL, FAX: +420 384 493 884

E- MAIL: srs@slavonice.cz

 

Bankovní spojení:

GE Capital Bank, a.s. Jindřichův Hradec, pobočka Dačice

č. ú.: 300 807/0600

IČO: 60 81 89 21

 

Podrobnosti o programech, přihlášky, fotoarchiv, průvodce městem Slavonice a další informace najdete na stránkách

http://www.slavonice.cz

 

Neocenitelnou pomoc a podporu poskytli členové, dárci, návštěvníci, jmenovitě

IVAN KUŠIAK A PAVLA VORLOVÁ, HANA LANGOVÁ, PETR CHADIM - STAVEBNÍ HUŤ SLAVONICE S.R.O, KAREL SCHMIDTMAYER, ČESKÁ KANADA, RODINA VERMOUZKŮ, PETR ŠVESTKA, PETR VELKOBORSKÝ, JINDŘICH PRIBIK, MILAN SOUČEK, TONDA ŽAMPACH, EVA A LIBOR KARÁSKOVI, JANA VINŠOVÁ, KATE REINOLDS, MARCELA BURDOVÁ, MARKÉTA TRUBÁČKOVÁ, ALENA SCHULZOVÁ, LUDMILA PŘÍVRATSKÁ, VLASTIMIL BURKART A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KAMILA PLACHÁ, KULTURNÍ KLUB - ČESTMÍR PALÁN, HROUDOVI A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIŘÍ PLHOŃ, JANA LEWITOVÁ, VLADIMÍR MERTA, JIŘÍ PODZIMEK, DAVID VÁVRA, IVO JAHELKA, VÁCLAV JEHLIČKA, JURAJ FLAMIK, TOMÁŠ RŮŽIČKA, FRIEND OF CZECH GREENWAYS NEW YORK, LAĎA PTÁČEK, TOMÁŠ LESKOVJAN, DAREK GALLE, GYMNÁZIUM DAČICE, MĚSTO SLAVONICE, MĚSTO DAČICE, PENZION SOGDIANA, PENZION U RŮŽE, HOTEL ALFA, RESTAURANT BESÍDKA A DALŠÍ ...

 

 

Upřímně děkujeme všem.

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.