Výroční zpráva za rok 2001


Slavonice, duben 2002

 

Vážení přátelé,


předkládáme Vám výroční zprávu Slavonické renesanční společnosti za rok 2001. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň Vás pozvat ke spolupráci. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům. Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů.
Výroční zpráva je také poděkováním dárcům, členům, přátelům i sympatizantům, bez nichž bychom nebyli schopni náš program zajistit.

Děkujeme za pozornost i případnou podporu
Mgr. Olga Žampová
předsedkyně sdružení

 

 • Slavonická renesanční společnost - občanské sdružení pro kulturní život - Členové Společnosti ve Fratres - zahájení výstavy Zapomenutý všední denbyla založena v září 1996 jako další součást nadšeneckých aktivit, které přišly do tohoto kraje s pádem železné opony po roce 1989. Jedním z impulsů vedoucích k vzniku organizace byly i aktivity spolků v sousedním Rakousku. Spolupráce s nimi byla v roce 2000 zakotvena v dohodě Volného sdružení "ŽIVOT NA TROJMEZÍ".
  Od roku 1996 vytváří Společnost svými aktivitami otevřené fórum pro členy sdružení i širokou veřejnost. Jejím hlavním cílem je obroda společenského života, posilování principů demokracie.
  Při vzdělávacích a kulturních pořadech nabízí stálým obyvatelům i návštěvníkům příležitost ke společným zážitkům a zajímavým setkáváním, vzdělání, diskusní setkání a kulaté stoly... Četné projekty vznikají na základech partnerství ve spolupráci s městem, školami, dalšími neziskovými organizacemi i jednotlivci. V rámci tuzemské i zahraniční spolupráce.

  Slavonická renesanční společnost pořádá od roku 1996 v rámci projektu "Trojmezí" :
 • kulturní pořady - výstavy, koncerty, divadla, čtení, letní festival
 • Slavnosti Trojmezí
 • vzdělávací a diskusní pořady - semináře, dílny, kurzy ...
 • publikační činnost Společnosti - "Průvodce po Slavonicích"
 • prezentace na internetové doméně www.slavonice.cz

Slavonická renesanční společnost byla oceněna nadací Místa v srdci 1997 a 1998, Nadací Via - ocenění VIA BONA 1998, United Nations Development Programme a Nadací Via za účast v programu Podpora místních iniciativ 1998 - 2000, Nadací Partnerství - za účast v programu Greenway Praha - Vídeň 2000 a 2001, Nadací Open Society Fund za účast v programu Komunitních projektů CPSI 2000 - 2001. Návštěvou nás poctil v říjnu 1997 prezident republiky Václav Havel.

Na konci roku 2001 mělo sdružení 23 zaregistrovaných členů.

 

 • Trojmezí 2001
  Projekt Trojmezí - dlouhodobý projekt obnovy společenských a kulturních hodnot. Jeho cílem je prostřednictvím celoročních akcí v rámci programu Trojmezí pomáhat utvářet kultivovanou občanskou společnost, která je tak důležitá k vzájemnému porozumění a opravdovému partnerství.
  Motto:
  Trojmezí je místo, které se nachází nedaleko Slavonic. Kamenný mezník zde označuje historickou zemskou hranici Čech, Moravy a Rakouska, vládami i panovníky neměnnou. Pro nás představuje symboly trvalých hodnot, k jejichž renesanci chceme přispívat.

Kulturní pořady - hudba, divadlo, výstavy ...

 

Ivo Jahelka - "Pojízdná soudírna" písničkový recitál

Leden

Societas Incognitorum - koncert vokální hudby

Zapomenutý všední den - slavnostní zahájení výstavy česko-rakouského projektu zahájeného v roce 2000, který mapuje odraz historických změn v životě lidí v pohraničí v průběhu uplynulého století. Na projektu spolupracují české a rakouské spolky se 13-ti českými a rakouskými obcemi.

Duben

Hraní pro radost - koncert hudebních kroužků ZŠ

Květen


SLAVNOSTI TROJMEZÍ 2001 - 5. hudební a divadelní festival
V průběhu festivalu mohli návštěvníci shlédnout i výstavu fotografií mapující předešlé ročníky Slavností, sestoupit do labyrintu podzemních chodeb. O programu festivalu informovala regionální i celorepublikové média - tisk a televize.

Srpen


Program Slavnosti Trojmezí 2001:

4. 8. kostel Božího těla Pěvecký sbor a žesťový soubor z Dačic
5. 8. kostel Sv. Jana Křtitele Jana Lewitová a Vladimír Merta
8. 8. za Panským domem Václav Koubek
9. 8. za Panským domem Jiří Dědeček
10. 8. na náměstí závěrečný koncert účastníků hudební dílny
10. 8. Kulturní klub Luboš Pospíšil s kapelou
11. 8. za Panským domem divadelní spolek DivOch
12. 8. za Panským domem dětský divadelní soubor Tyláček
malování pro radost výtvarné dovádění


Únětický divadelní soubor se stal zlatým hřebem Slavností trojmezí 2001

 

Vzdělávací pořady - kurzy, dílny, diskuse, setkání ...

 

Valná hromada Společnosti a spřátelených spolků

Březen

Internet - vzdělávací kurzy

Květen a červen

Hudební dílna Jany Lewitové a Vladimíra Merty
Tvůrčí hudební dílna, ve které jsou účastníci vedeni v hledání zdrojů autentické interpretace. Letos počtvrté.

Srpen

Setkání partnerů Grennways Praha- Vídeň v rámci spolupráce s Nadací Partnerství - ustavující setkání občanského sdružení Greenways Praha - Vídeň.

Září

Valná hromada Společnost

Říjen


Kulatý stůl "Život na Trojmezí"

Listopad


Shrnutí uskutečněných projektů a pokračování spolupráce

 

 • Návštěvnost: celoroční programy Trojmezí si našly své stálé návštěvníky. Na skladbě programu Trojmezí 2001 se odrazilo ukončení nájmu v Galerii Slavonice a tím ztráta stálého zázemí pro pořádání programů. Slavnosti Trojmezí mají své stálé místo v letní kulturní nabídce zdejšího regionu a to se odráží i na jejich návštěvnosti - letos zhruba 450 návštěvníků.
  Vzdělávací a diskusní pořady navštívilo zhruba 150 návštěvníků, ostatní kulturní pořady v průběhu celého roku cca 200 návštěvníků.
 • Projekty spolupráce: v roce 2001 pokračovaly projekty spolupráce.
  Pod hlavičkou Volného sdružení občanských iniciativ "Život na Trojmezí" (podepsána v roce 2000) se v dubnu částečně završila spolupráce na projektu Zapomenutý všední den - vernisáže výstav a jejich následné putování po zúčastněných obcích. Ani příprava výstav ani následné vydání tzv. malého katalogu se neobešlo bez závažných chyb. Hlavně neujasněné a neformulované podmínky spolupráce (termíny, kvalita, práce...) zavinily značné znechucení ze společného díla. To jasně vyústilo na podzimním Kulatém stolu sdružení. Vzhledem k dlouhodobosti projektu Zapomenutý všední den (v dubnu 2002 vydání Velkého katalogu a následné pokračování putování výstav), jsou zatím tyto nepříjemné a živé zkušenosti překážkou v pokračování spolupráce na obdobných velkých projektech. Spolupráce se slavonickými školami a dalšími dětskými organizacemi (letní tábory v okolí) se naplnila v akcích - koncert školních hudebních kroužků, divadelní představení pro děti a malování na náměstí.
 • Nadace Partnerství značně rozšířila spolupráci s naší organizací. Na sklonku 2001 roku jsme se stali nositeli projektu Interpretace místního dědictví v letech 2002 - 2003 pro oblast Slavonicko. V programu Greenways Praha - Vídeň jsme se stali spoluorganizátory ustavujícího setkání sdružení spolků a občanských iniciativ, které svou činností přispívají k programu Zelených stezek - k ochraně přírodního a kulturního dědictví (Telč, 11. září 2001). Zástupce Společnosti O.Žampová byla zvolena předsedkyní tohoto nového občanského sdružení GWPV. Dále naplňujeme závazek vyplývající ze spolupráce na stezce Praha - Vídeň - servis pro klienty programu Greenways (informace o činnosti Společnosti, občanských aktivitách v regionu ... ).
  V roce 2001 jsme se věnovali zhruba 50-ti hostům. Pokračovala naše účast na seminářích a školeních Nadace.
  Greenways - Zelené stezky je program pro ochranu přírodního a kulturního dědictví a podporu regionálního rozvoje prostřednictvím šetrné turistiky. Program je založen na spolupráci, partnerství a vzájemné koordinaci samostatných projektů a iniciativ.
 • Koncem roku 2000 byl ukončen projekt CPSI - Community Partnership Support Initiative (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách) Nadace Open Society Fund. Spolupráce s programem Komunitních projektů této nadace ale pokračovala osobními návštěvami zástupců Nadace ve Slavonicích, vyhodnocením naší účasti v programu CPSI. Díky úspěšnému naplňování komunitních zásad ve své činnosti byla SRS oceněna a v srpnu 2001 nám Nadace nabídla spolupráci do dalších let v rámci budování komunitního centra.
  Program na podporu komunitních projektů je veden snahou pomoci neziskovým organizacím, jejichž projekty mají "komunitní dimenzi" - jejichž činnost není omezena na úzké cílové skupiny.
 • I v roce 2001 se Společnost zapojovala do regionálního i celorepublikového dění neziskového sektoru.
 • Publikační činnost: internetová prezentace - www.slavonice.cz
  V srpnu 1999 jsme publikovali cca 500 obrazovek textů a fotografií na doméně www.slavonice.cz. Tyto stránky o našem městě a životě občanské společnosti v něm i v regionu byly velmi rozsáhlé a byly rozčleněny do 5 témat: 1/město, 2/památky, 3/ společnost, 4/ turistika a 5/ služby. Od roku 1999 jsme jednali s městem o spolupráci na obstarání celého serveru, ale tato jednání skončila neúspěchem. V prosinci 2000 zaznamenaly stránky již více než 10 000 přístupů a jejich návštěvnost byla velice slušná, ale stále více se ukazovalo, že nemáme dostatek času ani kapacit na jejich nezbytnou aktualizaci.
  Proto jsme se rozhodly pro zmenšení rozsahu webu a jeho větší zaměření na občanskou společnost ve Slavonicích. Příprava článků pro nové stránky a zpracování fotografií trvalo celý rok 2001. Nové stránky jsou vytvářeny v přívětivém redakčním systému vytvořeném Janem a Petrem Vermouzkem. Slavonice.cz jsou jedním z webů portálu Trojmezí.
  Průvodce Městskou památkovou rezervací Slavonice
  V roce 2001 jsme téměř vyčerpali brožury Průvodce městem Slavonice. Pokračoval prodej i bezplatná propagační distribuce. Začali jsme formulovat koncepci jeho nové vydání, které plánujeme na rok 2002.


Plány do roku 2002


V roce 2002 se pro SRS stává prioritou získání nových prostor, jako zázemí pro spolkové aktivity. Vzhledem k aktuálním okolnostem se budeme snažit využít výjimečné nabídky podpory nadací (Open Society Fund, Nadace Partnerství) pro založení Komunitního centra. V průběhu celého roku budeme realizovat projet Interpretace místního dědictví, který s tímto souvisí a je založen na komunitní spolupráci.
V rámci programu Trojmezí 2002 se podle personálních i finančních možností chystáme pokračovat v zavedených programech - festival Slavnosti Trojmezí 2002, hudební dílna J.Lewitové a V. Merty (výroční 5. ročník), pořady v průběhu roku (koncerty, setkání ...).
Pokračovat bude putování výstavy česko-rakouského projektu "Zapomenutý všední den" i jeho další prezentace - vydání velkého katalogu. S odstupem času se budeme snažit zúročit zkušenosti z tohoto projektu, najít společně nové možnosti spolupráce v rámci volného sdružení Život na Trojmezí.
Další aktivity vyplývají ze spolupráce s Greenways Praha - Vídeň - práce ve výboru sdružení, servis turistům, ...
Zdokonalovat webové stránky slavonice.cz, optimalizovat jejich strukturu s cílem co nejsnadnějšího vyhledávání pro návštěvníky, naplňovat je aktuálními i zajímavými historickými daty, hledat další redaktory ke spolupráci.
Vzhledem k doprodeji zásob Průvodce po Slavonicích budeme v roce 2002 pracovat na přípravě nového vydání.

 

Personální obsazení
Od listopadu 1998 je na základě mandátní smlouvy vykonávána funkce předsedy. Od listopadu 1999 do října 2000 zaměstnávalo sdružení jednoho pracovníka formou výkonu veřejně prospěšných prací. Všechny ostatní práce zajišťující zdárnou realizaci programů byly vykonávány členy sdružení dobrovolně a bezplatně (pořadatelská služba, instalace výstav, úklid, servis během programů, zajištění propagace, hledání kontaktů ...).
V říjnu 2001 se pro malou účast členů spolku nemohly konat volby výboru. Výkonný výbor ve složení - Martina Havlíčková, Mgr. Zdeňka Chadimová, Mgr. Olga Žampová tedy pracuje dále. Předsedkyní společnosti je Mgr. Olga Žampová.


Pronajaté prostory
V únoru 2001 se konala schůzka s majiteli domu č. 465 na Dolním náměstí (ICA) ve kterém jsme od roku 1996 byli v nájmu na základě smlouvy do 31.12.2000. Přísliby možného dalšího užívání pro SRS na základě nových podmínek spolupráce nebyly majiteli do konce roku 2001 naplněny. Proto jsme začali hledat pro své aktivity jiné zázemí. V jednání máme nájmy prostor v majetku města Slavonice i prostory v soukromých domech. V roce 2002 bude naší snahou tato jednání dovést k úspěšnému uzavření nájemní smlouvy, která nám zaručí dlouhodobou perspektivu.


Finanční zabezpečení

Na zajištění programů v roce 2001 se Slavonické renesanční společnosti podařilo získat prostředky ze zdrojů:

 • Open Society Fund, Praha
 • Nadace Via, Praha
 • Nadace Partnerství Brno
 • příspěvek od Města Slavonice,
 • příspěvky od dárců - Henkel Praha a.s.
 • Truhlárna Slavona, Projekční kancelář Žampa,
 • Stavební huť Slavonice
 • příjmy z činnosti Společnosti

Prostředky byly využity účelově na konkrétní programy na základě podepsaných smluv. Vyúčtování proběhlo v řádných termínech a všechny vzájemné závazky ze smluv plynoucí jsou oboustranně uzavřeny.


Společnost užívá stále za symbolický pronájem 1,- Kč za rok od MěÚ Slavonice kostel sv. Jana Křtitele, ve kterém pořádáme koncerty. V průběhu roku 2001 byly v interiéru provedeny opravy nástěnných maleb.

 

Přehled hospodaření v roce 2001

 

Nadace Open Society Fund, Praha 84 500,-
Nadace VIA, Praha 40 000,-
Nadace Partnerství 113. 000,-
Sponzoři, dárci 39. 000,-
Město Slavonice 5.000,-
Henkel a.s. 30.000,-
Centropen Dačice 4.000,-
Příjmy z činnosti Společnosti 81. 898,-
Slavnosti Trojmezí 2001 65.953,-
Prodej publikací Průvodce 15. 945,-
Bankovní úrok 140,-
Příjmy celkem 358.538,-

 

Výdaje celkem 368. 427,-
Osobní celkem 158.169,-
Odměny statutárním orgánům 37.420,-
Honoráře (účinkující, lektoři) 106.850,-
Ostatní osobní náklady 13. 899,-
Materiálové náklady 21. 850,-
Služby celkem 154. 528,-
Cestovné 22.229,-
Propagace 13.330,-
Provoz kanceláře 36.000,-
Poštovné, telefony, internet 29.945,-
Poplatky 4.886,-
Ostatní - (nájem, ubyt., strav.) 48.138,-
Ostatní 33.880,-


Shrnutí:

Příjmy
Stav k 1.1.2001 - pokladna 415,-
Stav k 1.1.2001 - účet 22 284,-
Příjmy roku 2001 358 538,-
Stav k 31.12.2001 381 237,-
Výdaje celkem 368 427,-
Stav k 31.12. - pokladna 7 522,30
Stav k 31.12. - účet 5 287,70
   
Celkem zdroje k 31.12.2001 12 810,-

 

Přehled hospodaření sestavily Martina Havlíčková a Zdena Chadimová,

text Výroční zprávy 2001 Olga Žampová.Kontaktní adresa :

Slavonická renesanční společnost
občanské sdružení
378 81 Slavonice 573
Tel., fax: +420 (0)332 493 884
E-mail: srs@slavonice.cz

Bankovní spojení:
G.E. Capital Bank, a.s. Jindřichův Hradec, pobočka Slavonice
Č.ú.:300 807/0600
IČO: 60 81 89 21

 

Neocenitelnou pomoc a podporu poskytli členové, dárci, návštěvníci a

Jaroslav Šťastný ml., Petr Chadim a Stavební huť s.r.o., Karel Schmidtmayer, Michal Stehlík a Krasohled, Pavel Kamír a Česká Kanada, rodina Vermouzků, Eva Zajíčková, Markéta Trubáčková, manželé Hroudovi, manželé Benešovi, Ludmila Přívratská, Vlastimil Burkart, Eva Mádlová, Jaromír Dostál, Libor Kamír, Miroslav Pitzmos, Jiří Plhoň, Jana Lewitová, Vladimír Merta, Juraj Flamik, Tomáš Leskovjan, Alena Schulz, Jan Pohribný + Únětický spolek, Kopřivovi, Kulturbrücke Fratres, Waldwiertel Akademie, Město Slavonice,

a další ...

Upřímně děkujeme všem.

 

Obsah výroční zprávy :
1. úvod - představení organizace
2. TROJMEZÍ 2001
3. Projekty spolupráce
4. Publikační činnost
5. Plány do roku 2002
6. Personální obsazení
7. Pronajaté prostory
8. Finanční zabezpečení
9. Přehled hospodaření
10. Kontaktní adresa


Podrobnosti o programech, přihlášky, fotoarchiv, průvodce městem Slavonice
a další informace najdete na stránkách http.: www.slavonice.cz.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Oáza Maříž
reklama - Apartmány Renesance
reklama - Centropen Dačice
reklama - Spřátelený web slavonice-zlabings.eu
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích