Výroční zpráva SRS, o.s. 2007

 

Výroční zpráva Slavonické renesanční společnosti, o. s. za rok 2007

 

 

Úvodní slovo


Rok 2007 byl pro občanské sdružení náročný a zajímavý. Sdružení hledalo svou další cestu, profilovalo klíčové činnosti, uvědomovalo si své možnosti i svá omezení.
Velice děkujeme všem, kteří se účastnili, pomáhali, přispěli a těšíme se na setkávání v roce 2008. Velký počet hodin při zajišťování programů odpracovali členové sdružení a dobrovolníci. Bez nich by to nešlo.


Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů.


Mgr. Zdeňka Chadimová, předsedkyně sdružení


 
Slavonická renesanční společnost, o.s. v roce 2007


Všechny realizované projekty mají společného jmenovatele: spolupodílet se na renesanci občanské společnosti ve Slavonicích a plnit cíle sdružení, jimiž jsou: podpora principů trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce. Sdružovat občany za účelem ochrany životního prostředí a zachování krajinného a estetického rázu Slavonicka.
Pokračovali jsme v realizaci projektu TROJMEZ͗vedle dá se říci již zavedených projektů (Slavnosti Trojmezí, webové stránky a veřejný internet) jsme zkusili projekty nové.
Jsou to především tématické večery—setkání se zajímavými lidmi se vztahem k našemu regionu, které byly velice úspěšné a navštěvované. Večery se konaly ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Slavonicích.
Přínosná a zajímavá byla spolupráce se Základní školou ve Slavonicích a místním střediskem Junáka. Výstava o filantropii na základní škole a prezentace žáků 8. a 9. tříd s tématikou zpracování odpadů snad zasely semínko zájmu o tyto problémy.

 

Od roku 2006 sdružení jemnuje členy správní a dozorčí rady Slavonické renesanční, o.p.s. (SR, o.p..s) V roce 2007 jmenvoalo sdružení 2 nové členy. Zástupce SRS, o.s. se zúčastňuje jednání správní a dozorčí rady SR, o.p.s.

 
JAK ŠLY ROKY ...

Původní cíl aktivit sdružení " renesanci občanského života v příhraničí " jsme se snažili postupně naplňovat realizací celoročního programu „Trojmezí“ takto:

1996 " září, registrace sdružení
1997 " projekt Trojmezí, letní festival, vydání průvodce „Slavonice, městská památková rezervace“,
1998 " 2000 projekt Trojmezí, festival Slavnosti Trojmezí, doména slavonice.cz,
2001 " projekt Zapomenutý všední den, zahájení projektu Interpretace místního dědictví, projekt CPSI " Iniciativa na podporu partnerství v ách
2002 " realizace projektu Interpretace místního dědictví " Slavonicko, kouzlo zapomenutého dědictví - projekt široké spolupráce, zahájení projektu Sgrafitti, nová podoba webových stránek Společnosti, práce na strategii rozvoje SRS, o.s.
2003 " projekt Sgrafitti, kolaudace části prostor, otevření domu pro veřejnost, cena objektu stanovená městem " 2 mil. Kč, otevření první Graselovy stezky, realizace projektu Posílení stability SRS, o.s., programy pro členy, částečná realizace strategie SRS, o.s.
2004 " priorita - projekt Sgrafitti, veřejná sbírka na koupi domu, shánění peněz na koupi, Greenways Praha " Vídeň, Graselovy stezky, Trojmezí, vydání průvodce Slavonice, perla renesance, setkání rodáků,
2005 " koupě domu pro projekt Sgrafitti, rozšiřování Graselových stezek, vzdělávací cyklus„Trojmezí 2004 - 2005“, Greenways Praha " Vídeň,
2006— rozdělení organizace na sdružení a obecně prospěšnou společnost (o.p.s.) převedení domu včetně pohledávek nově vzniklé o.p.s.
2007— environmentální výchova, informování o ochraně životního prostředí, účastníci řízení, tématické večery, Slavnosti Trojmezí


 

Výstava o filantropii, starosta L. Kryzan, ředitel ZŠ J. Hrouda, za SRS, o.s. M. Havlíčková

 

Teátr Víti Marčíka

 

 

NAŠI LIDÉ


Výkonný výbor:


Valná hromada schválila 31. 3. 2007 změnu stanov sdružení vě 4.2.1. Výbor nebude nadále tříčlenný, ale pětičlenný. Z výboru odešla J.Pokorná. Byl zvolen nový výbor sdružení " 5ti členný, ve složení Ludmila Brychtová, Zdeňka Chadimová, Martina Havlíčková, Mirka Nevrklová, Zdeněk Kučera. Předsedkyní sdružení byla zvolena Zdeňka Chadimová.
K31. 12. 2007 mělo sdružení 18 zaregistrovaných členů.

 

Naši dobrovolníci a spolupracovníci:

Ludmila Brychtová, Jan Brychta, Vlastimil Burkart, Jarmila Delaporte, Kamila Drašnerová, Petr Dvořák, Isabela Fárová, Lukáš Havlíček, Petr Havlíček, Martina Havlíčková, Tomáš Heczko, Karel Hrubý, Dalibor Hýsek, Zdeňka Chadimová, Daniel Chadim, Pavel Kamír, Libor Kamír, Ondřej Kopal, Kateřina Kopalová, Anastázie Kopřivová, Michal Kostka, Zuzana Krajčovičová, Kateřina Krejčí, Lucie Norková (letní kino), Magda Šabatková, Jonáš Krejčí, Zdeněk Kučera, Tereza Kuhnová, Sylva Labská, Hana Langová, Jiřina Marková, Václav Marek, Mirka Nevrklová, Miloš Nikrmajer, Čestmír Palán, Magdaléna Pojerová, Jitka Pokorná, Antonín Pokorný, Jindřich Přibík, Alena Schulz, Jarmila Schmidtmayerová, Viktor Stoilov, Monika Šatavová, Milan Šetena, Markéta Šťastná, Zora Stupňáková, Markéta Trubáčková, Petr Velkoborský, Petr Vermouzek, Luboš Vítek, Filip Waulin, Konrád Wettstein, Zdeněk Žampa, Olga Žampová

 

Naši vážení odborníci, bez kterých by to šlo jen stěží, externí spolupracovníci:
Ridina Ahmedová " dramaturgie Slavností Trojmezí 04,05
Jan Vermouzek " webdesigner www.stránek


Čestní členové sdružení:

PhDr.Anna Fárová.


Sdružení mělo kancelář v budově bývalého kina. S majitelem objektu, Slavonickou renesanční, o.p.s. jsme uzavřeli dohodu o společném užívání prostor.

 

Partneři:
Centropen, a.s., Dačice, poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon, Junák Slavonice, Město Slavonice, Krajský úřad Jihočeského kraje, Městské kulturní středisko ve Slavonicích, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Partnerství Brno, Nadace Via, Praha, Nakladatelství Torst, Programová , a.s., Slavona, s.r.o., Slavonice, Slavonická renesanční, o.p.s., Stavební huť Slavonice, s.r.o., banka Waldviertler Sparkasse von 1843, Základní škola Slavonice.

 

PROJEKTY:

TÉMATICKÉ VEČERY
Tématické večery jsou o setkávání se zajímavými osobnostmi se vztahem k. V roce 2007 se jich konalo celkem šest: letkyně Slávka Janků alias Vojtíková patřila mezi první poválečné letkyně v Československu a ve Slavonicích se narodila a prožila zde své dětství (obr. č.1). Cestovatel Marián Khandl ze Starého Města podnikl dva výstupy na nejvyšší horu Ameriky Aconcaquu. Pavel Duží ze Slavonic informoval o možnostech ekologického praní. Přímo v terénu—na vlastní zahradě plné bonsají— seznámil s jejich pěstováním Mirek Palán. Zavzpomínat si s objevitelem Pfafanschlagu panem učitelem Josefem Střechou přišla spousta jeho bývalých žáků (obr. č. 3 a 4). Kunsthistorička paní Anna Fárová vyprávěla o přípravě a realizaci velké novátorské a „protitotalitní“ výstavy v Plasích v roce 1981 a o svém manželovi Liboru Fárovi. Každé setkání bylo něčím zajímavé a přínosné.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, UDRŽITELNÝ ROZVOJ


Sdružení se stalo účastníkem řízení dle zákona o ochraně přírody a jsou nám pravidelně zasílána oznámení o zahájení řízení. Díky tomu jsme mohli zastavit kácení lip kolem Slavonického potoka a zastavit kácení v Mařížském parku do doby než budou provedeny potřebné průzkumy.

Environmentální výchova (EVVO) a problematika odpadů " projekt realizovaný společně s, především Základní školou ve Slavonicích a střediskem Junáka ukázal na to, že slavonická mládež má zájem o životní prostředí svého města, že se pozorně kolem sebe dívá a vnímá, jak se kdo véto oblasti chová, zda slova nejsou vsčiny. V rámci EVVO nelze zapomenout na výlet do Mařížského parku či výbornou výstavu fotografií přírody Slavonicka Karla Hrubého o prázdninách vývalém kině. Zajímavá byla přednáška Ing. Hanky Uhlíkové o národních parcích Skandinávie.
Veřejná diskuse o úpravách zeleně ve městě probíhala za účasti zástupců městského úřadu, zastupitelů a veřejnosti. Potvrdilo se, že je potřeba komunikovat, nicméně jde to ztuha. Stále není partnerství veřejné správy s občany a neziskovkami samozřejmostí. Iniciovali jsme petici Stop kácení v Mařížském parku.
Mařížský park - bývalý Mařížský zámecký park " zájem o stav a osudy parku iniciovali občané Maříže, čímž upozornili na hodnoty tohoto území i jeho současný neutěšený stav a vlastně bezradnost, co s" bývalým - parkem dál. Aby nedopadl jako zámeček, který si pamětníci pamatují dá se říci ještě nedávno vě lepším stavu než je nyní. Vlastník pozemků, převážně město Slavonice, provedl vněkteré úpravy: byla zabezpečena ruina zámečku a vyčištěna skvostná modřínová alej a byl proveden minimální biologický průzkum stromů a keřů. Sdružení i mařížští občané mají zájem podílet se na revitalizaci parku a věříme, že najdeme spozemků a zastupiteli společnou řeč.
Karel Hrubý—Fotografie
Výstavu fotografií přírody Slavonicka Karla HRUBÉHO připravili pánové Petr Vermouzek a Petr Velkoborský. Vybrat z obsáhlé sbírky fotografií hmyzu, motýlů, ptáků a všemožné přírody bylo těžké, protože spousta krásných záběrů zůstala pouze na CD. Výstava probíhala v budově bývalého kina od konce července do poloviny srpna v rámci projektu Zelené Slavonicko.

 

Zelené Slavonicko
O Pfafenschlagu s panem učitelem Střechou
Fotografie - Karel Hrubý
Diskuse o zeleni ve Slavonicích

 

SLAVNOSTI TROJMEZÍ

Letní festival Slavnosti Trojmezí " je tradiční akcí a jeho již 11. ročník se konal v obvyklém termínu prvního srpnového týdne. V2007 nabídl zajímavé pořady pro děti i dospělé, na jeho dramaturgii se výrazně podílí paní Ridina Ahmedová. Lampiónový průvod doprovázený zpívanou pověstí o ukradené hostii (Agens Kutas, Petr Havlíček, …) byl opravdu svátečním zážitkem, tak jako pohádka Víti Marčíka či autorské čtení Ivana Martina Jirouse.
Festival navštívilo téměř 500 návštěvníků, ostatních programů se zúčastnilo více než 850 osob.

 

VEŘEJNÝ INTERNET, SRAFITTI A DÁRCOVSTVÍ, SCHULHOFF QUARTETT

Veřejný internet:
Sdružení má od dubna 2005 připojení na internet vámci Projektu internetizace knihoven (PIK) Ministerstva informatiky. Knihovna pro neziskový sektor, kterou provozuje sdružení, má evid. číslo 6276. Poplatky za připojení hradí Min. informatiky, minimálně do roku 2008. Sdružení má povinnost zajistit přístup veřejnosti ka tento přístup poskytovat bezplatně.
Webové stránky slavonice.cz:
Stránky registrovaly za rok 2007 více než 100.000 přístupů, vému je 850 článků, měsíční návštěvnost se pohybuje od 7 do 13-ti tisíc přístupů. Měsíční souhrny odebírá 156 uživatelů. Návštěvnost stránek se stále zvyšuje. V roce 2007 byla v souladu s úpravami stanov a probíhajícími projekty posíleno téma ochrany životního prostředí.

Projekt Sgrafitti a dárcovství:
Cílem projektu byl rozvoj místního dárcovství a filantropie, zviditelňování dobročinnosti a vytváření konkrétních příležitostí pro rozvoj dobrovolnictví a dárcovství. Mezi hlavní aktivity projektu patřila výstava o filantropii na základní škole, kulatý stůl o přidělování příspěvků neziskovým organizacím a benefiční koncert pro dárce. Velice děkujeme kvartetu klasické hudby Schulhoff Quartett, které věnovalo sdružení a dárcům 2 vynikající koncerty. Jahodový koncert ve Fárově domě a koncert v sále městského muzea.

 

 

 

Divadlo Mímotaurus
Schulhoff Quartett

 

TROJMEZÍ 2007

26. ledna setkání s pilotkou Slávkou VOJTÍKOVOU, roz. Janků ze Slavonic¨
tématický večer
23. února „Aconacagua—bílá strᾓ - Marián Khandl o výpravě na nejvyšší horu Ameriky, tématický večer
9. března SCHULHOFF QUARTETT—benefiční koncert na podporu Sgrafitti a setkání dárců, ukončení první veřejné sbírky na kino, projekt Sgrafitti a dárcovství,
10. března Principy rozdělování příspěvků neziskovým organizacím ve Slavo- nicích, kulatý stůl, projekt Sgrafitti a dárcovství,
30. března „Zdraví, ekologie a peněženka“ - Pavel Duží o ekologických výrob cích, tématický večer
31. března valná hromada sdružení
25. května „Jak jsme odkrývali Pfafenschlag“, vyprávění pana učitele Josefa Střechy, tématický večer
26. května výlet do zámeckého parku v Maříži
30. května výstava o filantropii na Základní škole ve Slavonicích, projekt Sgrafitti a dárcovství,
2. června Den Dětí, stanoviště s loupežníkem Graselem
9. června JAHODOVÝ KONCERT ve Fárově domě, Schulhoff Quartett

28. července „Karel Hrubý—fotografie“ výstava fotografií přírody Slavonicka, projekt Zelené Slavonicko
4.—11. srpna „SLAVNOSTI TROJMEZ͓ - 11. ročník letního hudebního a divadel ního festivalu mírně alternativní kultury ve Slavonicích
4. 8.— zahájení festivalu, lampiónová dílna, divadlo Mímotaurus
5. 8.— umělecký běh slavonickými stezkami, Jirka Janda
8. 8.— teátr Víti Marčíka, Princ Bajaja
9. 8.— autorské čtení I. M. Jirous
11. 8.— Neočekávaný dýchánek, závěrečný koncert
6. září „O zeleni ve Slavonicích a Mařížském zámeckém parku“ - veřejná diskuse, kulatý stůl, projekt Zelené Slavonicko
21. září „Večer s Annou Fárovou“ - tématický večer s významnou kunst- historičkou a první dámou české fotografie
16. listopadu Po stopách odpadu aneb Smeťákovy ve Slavonicích nechceme, prezentace projektu realizovaného ve spolupráci se Základní školou ve Slavonicích a střediskem Junáka, projekt Zelené Slavo- nicko
17. listopadu „Přírodní parky Skandinávie“ - přednáška Ing. Hany Uhlíkové, projekt Zelené Slavonicko
23. prosince Vánoční jarmark na dolním náměstí

Vánoční jarmark

 

 

Finanční zpráva

 

 

Náklady

 

 

Spotřeba materiálu

 

44.238,-

 

Spotřeba energie

 

3.451,50

 

Služby celkem (honoráře, smlouvy,...)

 

130.915,35

 

Osobní náklady celkem

 

28.360,-

 

Daně a poplatky celkem

 

29.837,50

 

Ostatní náklady celkem

 

6.307,93

 

Náklady celkem

 

243.110,28

 

Výnosy

 

 

Tržby za vlastní výkony

 

128.564,50

 

Ostatní výnosy celkem

 

124,12

 

Přijaté příspěvky celkem

 

14.800,-

 

Provozní dotace celkem

 

118.890,-

 

Výnosy celkem

 

262.378,62

 

Výsledek hospodaření

19.268,34

   

Stav pokladny k 31. 12. 2006

 

2.925,-

 

Stav pokladny k 31. 12. 2007

 

3.579,50

 

Stav účtu k 31. 12. 2006

 

31.968,84

 

Stav účtu k 31. 12. 2007

 

4.375,22

 

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2007 podle příslušných pravidel a předpisů.

 

Sdružení mělo kancelář v budově bývalého kina. S majitelem objektu, Slavonickou renesanční, o.p.s., jsme uzavřeli dohodu o společném užívání prostor.

 

Výroční zprávu zpracovaly: Mgr. Zdeňka Chadimová (textová část, obrázky), Jitka Pokorná (finanční zpráva)

 

SRS, o.s.

 

 

Projekty realizované v roce 2007 finančně podpořili:

Centropen, a.s. Dačice, poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon, Město Slavonice, Krajský úřad Jihočeského kraje, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Via, Praha, Slavona, s.r.o., Slavonice, Programová, a.s., Praha, banka Waldviertler Sparkasse von 1842

 

DĚKUJEME !

 

 

Kontakty:

Slavonická renesanční společnost, o.s.

Na potoku 629

378 81 SLAVONICE

Číslo účtu: 6100007995/7940, W. Sparkasse v.1842, pobočka v Dačicích

Telefon: + 420 602 435 451

E-mail: srs.sdruzeni@seznam.cz, srs@slavonice.cz

www.slavonice.cz

 

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.