Výroční zpráva Slavonické renesanční společnosti za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005

Vážení přátelé,

předkládáme Vám již devátou výroční zprávu Slavonické renesanční společnosti. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň pozvat ke spolupráci. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům. Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů.

Velice děkujeme všem členům, dárcům, přátelům i sympatizantům, bez nichž by SRS nebyla schopna své vize a cíle naplňovat.

Děkujeme za pozornost i případnou podporu.

               Olga Žampová předsedkyně sdružení

Slavonice, březen 2006

SLAVONICKÁ RENESANČNÍ SPOLEČNOST

Slavonická renesanční společnost - občanské sdružení pro kulturní život vzniklo v září roku 1996 jako další součást nadšeneckých aktivit, které přišly do tohoto kraje s pádem železné opony po roce 1989. Jejím posláním je tvořit a ovlivňovat kulturní a společenské dění ve Slavonicích a okolí. Jedním z impulsů vedoucích ke vzniku organizace byly také aktivity spolků v sousedním Rakousku. Spolupráce s nimi byla v roce 2000 zakotvena v dohodě Volného sdružení "ŽIVOT NA TROJMEZÍ". Od roku 1996 se Společnost snaží vytvářet příznivé zázemí nejen pro členy sdružení, ale i pro širokou veřejnost. Obohacuje společenský kulturní život regionu na obou stranách hranice v rámci tuzemské i zahraniční spolupráce. Četné projekty vznikají na základech partnerství v rámci komunitní spolupráce s městem, školami, jednotlivci i dalšími organizacemi.

Slavonická renesanční společnost naplňuje své cíle v rámci projektu "TROJMEZÍ": pořádání kulturních pořadů - výstavy, koncerty, čtení, divadla, letní festival Slavnosti Trojmezí, vzdělávací a diskusní pořady - tvůrčí dílny, semináře a kurzy, publikační činnost " vydání průvodce "Slavonice " městská památková rezervace", prezentace na internetové doméně www.slavonice.cz.

Na konci roku 2005 mělo sdružení 26 zaregistrovaných členů.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

SGRAFITTI " komunitní a rozvojové centrum (bývalé kino)

Od roku 2002 na základě Smlouvy o spolupráci s Městem Slavonice užívala SRS prostory bývalého Německého spolkového domu - kina ve Slavponicích. 

V roce 2003 byl dům otevřen pro veřejnost, částečně zkolaudován, konala se v něm řada akcí. SRS získala granty na přípravu projektu obnovy kina pro Evropskou unii. Koncem roku 2003 se otočil vývoj spolupráce s Městem Slavonice a rozhodnutím zastupitelů města byl schválen prodej objektu za odhadní cenu 2 miliony korun. Záměr obnovy se zastavil a celý projekt SRS byl ohrožen. Valná hromada SRS na konci roku 2003 schválila pokračovat v úsilí o obnovu domu, získat prostředky na jeho koupi. V únoru 2004 rozhodlo zastupitelstvo o prodeji objektu SRS jako jedinému zájemci za odhadní cenu 2 mil. korun, splatné najednou do 30. října 2004 (původní návrh byl dokonce do dubna 2004!!!). Nebyly zohledněny již vynaložené náklady a podezřelé byla a je i dvojí verze odhadu nemovitosti - s bytem za 2 miliony i bez bytu za 2 miliony.
V dubnu 2004 byla vyhlášena VEŘEJNÁ SBÍRKA na koupi domu, pokračovala realizace programů pro veřejnost v bývalém kině. V říjnu získala SRS dar " rekreační dům u Písku " jehož prodejem měla získat finance na koupi bývalého kina. Z toho důvodu byl termín platby, po intenzivních jednáních se zastupiteli, z jejich rozhodnutí posunut a rozložen (do 31. 12. 2004 " kauce 250.000,- Kč, do 30.6.2005 1 750 000,- Kč). Od ledna do června 2005 vytrvalé shánění finančních prostředků: úspěšný prodej darovaného objektu u Písku, jednání s dárci, sponzory, přáteli, žebrota, volání o pomoc,

Pokračování aktivit veřejné sbírky: velikonoční dražba fotografií Slavonic studentů Opavského institutu, prodej Průvodců, pořádání benefičních akcí " letní festival Slavnosti TROJMEZÍ 2005, spolupráce s Nadací VIA. 

Souhra náhod, štěstí a jistě i kvalita záměru SRS a její odhodlanost měly za výsledek skutečně získané 2 miliony korun - "2 melouny", které byly ve stanoveném termínu 30.6.2005 doplaceny na účet Městského úřadu i symbolicky, v rostlinné podobě, předány do rukou pana starosty Urbana na slavonické radnici.
V červenci a srpnu 2005 probíhaly programy pro veřejnost již ve "vlastním domě", pod novým jménem SGRAFITTI " 3. letní OPEN " výstavy, prodej knih, letní kino, koncerty, propagační akce. Již třetí sezónu se při organizaci programů ve SGRAFITTI osvědčila spolupráce s místními mladými.

Na podzim 2005 se SRS vrátila k pozastaveným plánům obnovy domu. Závazek tento plán uskutečnit i zadlužení SRS vzniklé koupí domu se promítlo do vyhodnocení 10ti let činnosti SRS. V prosinci 2005 byl valné hromadě představen návrh výboru jak dále pokračovat, jak "ustát" závazky : předat realizaci náročn ých a nákladných projektů a programů nové "sesterské" organizační jednotce " obecně prospěšné společnosti, odlehčit členům sdružení od závazků, které jsou pro ně neúnosné.

Tento návrh byl Valnou hromadou diskutován, hlasováním schválen a doporučen k dopracování. To se stalo pro SRS prvořadým úkolem do roku 2006.

Graselovy stezky (GS) " místní greenways na česko " rakouském pomezí

Projekt INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ, ktarý vyvrcholil v roce 2003 mimo jiné i otevřením první pěší GRASELOVY STEZKY dynamicky pokračoval i v roce 2005. 

(2003 " první GS Slavonice " Český Rudolec, 2004 " prodloužení GS Český Rudolec " Dolní Bolíkov, zmapování území a příprava sítě stezek, v roce 2004 získala Slavonická renesanční společnost za projekt "Graselovy stezky" prestižní ocenění Heritage Awards 2003.)

Partneři projektu ve větším, či menším zapojení pracovali pod vedením SRS průběžně na vzniku dalších Graselových stezek na česko " rakouském pomezí: 

Ekologická farma Penikov - Hana Langová, Kulturní klub Slavonice " Regionální informační středisko " příspěvková organizace města, Zkrášlovací spolek Rudolecko, občanské sdružení, občan Ivan Kušiak.

V roce 2005 pokračovala spolupráce i s novými partnery " obce Nové Syrovice (Graselovo rodiště), Vratěnín a Nová Bystřice, rakouský partnerem (GIZ Thayaland, Naturpark Dobersberg ): březen 2005 - seminář pro partnery, osobní konzultace metodiky GS interpretace místního dědictví, duben až červen - vytipování a vyznačení nových stezek ve Vratěníně, Nových Syrovicích a Dobersbergu. 

Duben - Den Země "Grasel prchá za hranice" - výlet po části nové přeshraniční stezky v okolí Dobersbergu (spolupráce s Naturparkem Dobersberg).

Dne 18. června 2005 slavnostní otevření nových Graselových stezek, v Rakousku (Dobersberg, spolupráce GIZ Thayaland) i v Čechách (ubytovna Pekoro ve Slavonicích). Při této příležitosti byla předvedena jarmareční píseň z r. 1819 "O tom strašným Kráslu“ úspěch zaznamenal i tradiční "Grázlův guláš" či výtvarné práce dětí na téma J. G. Grasel. Vydán byl trojjazyčný mapový leták Graselovy stezky. První vlaštovkou dalších aktivit pro turisty na Graselových stezkách byl workshop chodecké techniky Nordic Walking (spolupráce asociace NW Praha).

Koncem roku 2005 probíhaly intenzivní práce na výrobě nových webových stránek Graselových stezek, příprava nabídky služeb pro turisty na stezkách. Zároveň SRS ve spolupráci s městem Nová Bystřice zahájila přípravu dalších nových Graselových stezek v jejím okolí.


Letní festival Slavnosti Trojmezí 2005

Předjubilejní, devátý ročník divadelního, hudebního a podruhé i filmového festivalu proběhl v první polovině srpna. Osvědčila se spolupráce s Ridinou Ahmedovou, která iniciovala změny v dramaturgii festivalu. Nová koncepce programu (programové i žánrové rozšížení " dílna, výlet, koncerty, čtení, divadlo, beseda, ...) byla úspěšná a my mohli zaznamenat první návštěvníky festivalu, kteří přijeli na zahajovací, či konečný CELÝ festivalový víkend. SRS nakročila zdárně k vizi programu festivalu, který může zpříjemnit delší " i týdenní - pobyt ve Slavonicích a který nenabízí jenom pasivní "podívanou".

Část festivalu se konala jako benefiční na podporu veřejné sbírky pro SGRAFITTI, festival byl již podruhé oceněn Krajským úřadem Jihočeského kraje, jako projekt krajského významu a tím získal i finanční podporu.
Součástí programu bylo již podruhé letní kino za kinem ve spolupráci s provozovateli kin z Telče. Neosvědčil se záměr SRS pořádat promítání ve vlastní režii.

Vzdělávací programy

SRS pořádala v rámci TROJMEZÍ 2005 i vzdělávací programy:

11. březen - "Úvodní seminář " venkovská turistika"

Jednodenní seminář pro regionální pracovníky TIC, městských a obecních úřadů. Metodika realizace Graselových stezek " Interrpretace místního dědictví.

31.7." 7.8. "Dílna interpretace- V. Merta a J.Lewitová"

Tradiční dílna byla v roce 2005 pořádána jako modelová atrakce zážitkové turistiky ve Slavonicích. Opět se skvěle osvědčily kapacity i osobní přístup lektorů Vladimíra Merty a Jany Lewitové, externí spolupráce se zahraničními hosty " Helenou Hermach a Whernerem Burgartem (Rakousko).

Říjen 2005 " únor 2006 Vzdělávací cyklus „Zelená pro rozvoj venkova " šetrná turistika v příhraničí" - 2 semináře, 1 studijní cesta Rakousko

Cyklus zaměřený na vzdělávání stávajících i potencionálních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v příhraničním regionu. Bohatý program celého cyklu zajištěn ve spolupráci studijní s Bäuerlicher Gästering Weinviertel, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Jihočeskou centrálou cest. ruchu, Novohradskou občanská společnost, CpKp Jižní Čechy atp.

Organizační a obsahové zajištění cyklu výborně zajistily externí spolupracovnice SRS " Magdalena Pojerová a Michala Novotná.

Listopad 2005 "Ukázkové pobyty " projekty SRS ve Slavonicích a okolí"

Akce vznikla na základě poptávky zvenčí, což SRS velice uvítala. Téma "venkovská turistika" zaujalo studenty Liberecké technické fakulty " katedry architektury, kteří projevili zájem o ukázkový pobyt, na kterém by se seznámili s praktickými příklady aktivit SRS v oblasti architektury pro venkovskou turistiku. Byl jim představen projekt obnovy bývalého kina, jehož budoucím využitím je i kongresová turistika i zázemí pro služby návštěvníků města.


Greenways Praha " Vídeň

Zapojení SRS do činností občanského sdružení Greenways Praha Vídeň (GWPV) pokračovalo i v roce 2005. O. Žampová se v roli předsedkyně GWPV podílela na vypracování národního projektu rozvoje trasy Greenways Praha Vídeň. Do fondů EU byl podán milionový projekt na propagační materiály stezky, vybudování sítě informačních středisek na trase, zajištění průvodců, zkvalitnění cyklotras, atp.

Kvalitní projekt, v jehož rámci mělo ve Slavonicích vzniknout ve SGRAFITTI centrum Greenways Praha " Vídeň, odkud měl být projekt realizován, skončil, bohužel, těsně pod čarou přijatých projektů. Možná na jeho realizaci dojde, pokud bude podpořen jako náhradní projekt v roce 2006. Na Greenways skončila spolupráce s cestovní kanceláří, v rámci které se aktivní organizace na trase, včetně SRS v průběhu minulých let věnovaly klientům - převážně americkým návštěvníkům.

Průvodce městem a okolím " „Slavonice, perla renesance“

První průvodce městskou památkovou rezervací vydaný v roce 1997, v nákladu 5 000 ks byl v roce 2003 rozebrán. Na jaře 2004 byla vydána nová publikace "Slavonice, perla renesance" (autorský tým " D. Vávra, Z. Žampa, Zdena a Daniel Chadimovi, M. Stehlík, ilustrace A. Schulz, grafika L. Bárta, produkce O. Žampová, odborné připomínky V. Špale, P.Hoftichová). 

V roce 2005 pokračovala distribuce a prodej tohoto PRŮVODCE.


Internetová prezentace na " www.slavonice.cz

Od roku 1999 je SRS majitelkou domény slavonice.cz. V letech 1999 až 2001 fungovala první verze webových stránek. Od roku 2000 jsou naše stránky s novým designem i obsahem součástí portálu trojmezí. Jsou jeho nejaktivnější a nejvíce průběžně doplňovanou součástí. Výhodou je možnost sdílení příspěvků s dalšími weby portálu. Prostřednictvím stránek propagujeme činnost a aktivity našeho občanského sdružení, město Slavonice a okolí. V roce 2004 a 2005 sehrály stránky významnou roli při propagaci projektu kino, při zajištění příspěvků do veřejné sbírky. Uživatelé na stránkách najdou klasické články, fotogalerii, kalendář akcí, katalog odkazů a nově i diskusní fórum.


V NEPŘEHLÉDNĚTE jsou od roku 2005 odkazy na nejdůležitější akce či činnosti sdružení. V levém sloupci jsou pod nabídkou témat, dalších webů portálu a počitadla bannery s odkazy na nadace a další donátory a podporovatele našich projektů. V pravém sloupci jsou vedle okénka pro vyhledávání přehledy nových, nejčtenějších a nejlépe bodovaných příspěvků. Banner odkazující na oficiální městské stránky umožňuje všem návštěvníkům získat informace, které na stránkách nemáme, např. zprávy z radnice, možnosti ubytování apod. Další prostor je vyhrazen pro reklamu. Sloupec končí anketou. Stránky mají i německou a anglickou verzi.


NÁVŠTĚVNOST

Bývalým KINEM - SGRAFITTI prošlo za červenec " srpen 1563 návštěvníků, Slavnosti TROJMEZÍ 2005 navštívilo 620 platících diváků, vzdělávacích programů se účastnilo 207 osob, projektu Graselovy stezky 2005 se účastnilo 254 osob. Všechny stezky jsou hojně navštěvovány, viditelně prošlapány. V roce 2006 ve spolupráci s partnery přesněji zmapujeme jejich návštěvnost.

Webové stránky www.slavonice.cz registrovaly v roce 2005 - 79 111 přístupů. Na portálu trojmezí, jehož jsou slavonice.cz součástí, je více než 700 článků s měsíční návštěvností od 4 do 12 tisíc přístupů. Na slavonice.cz bylo k 31. 12. 2005 - 305 článků a souhrny. Měsíční informace o publikovaných článcích s krátkými anotacemi odebírá 105 uživatelů.


SPOLUPRÁCE

Kromě výše uvedených dlouhodobých projektů a jejich partnerů , SRS v roce 2005 ve spolupráci s dalšími realizovala jednotlivé akce:

„Umělci proti smrti " Nágl a Schulhoff“

spolupráce SRS, o. s. Phoenix Telč a souboru Schulhoff Quartett. Výstava malíři F.M.Náglovi, křest knihy o jeho životě + koncert se skladbami E. Schulhoffa a dalších skladatelů (v Telči a v Praze - Španělská synagoga, únor 2005).

"Festival nezávislého umění "La petite mort"

spolupráce s Alenou Schulz na zajištění prvního ročníku moderního festivalu (červenec 2005).

"Práce z Vermontu" sochy Čestmíra Sušky“

exkluzivní výstava v prostorách SGRAFITTI ve spolupráci s umělcem Čestmírem Suškou, který na výstavu zapůjčil své nové kovové objekty (listopad 2005 " leden 2006).

V roce 2005 se SRS nezapojovala do dění v neziskovém sektoru v ČR, protože úsilí zajistit finance na koupi kina byly časově i jinak velice náročné.


PLÁNY DO ROKU 2006

 1. Reorganizace SRS, zlepšení podmínek pro aktivity členů a jejich projekty (nastavení spolupráce mezi občanským sdružením a novou obecně prospěšnou společností, zavedení spolupráce na programech a projektech).
 2. Trojmezí 2006 - v rámci možností bude SRS pokračovat v osvědčených programech.
 3. Graselovy stezky - pokračování projektu interpretace rozšiřováním sítě stezek, koncepce budovat je jako místní stezky Greenways na trase Praha Vídeň, spolupráce s Rakouskem. Zajištění nabídky turistických služeb.
 4. Vzdělávací programy " navázat na úspěšný cyklus Zelená pro rozvoj venkova.
 5. Webové stránky slavonice.cz " možná změna designu stránek " závislost na finančních prostředcích.
 6. Slavonice " perla renesance - prodávat průvodce, zajišťovat jeho distribuci po městě a okolí, hledat možnosti pro vydání jazykových verzí (Nj,Aj, Fr, ..).


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, provoz SRS

Dobrovolně a bezplatně zajišťují programy SRS členové sdružení - pořadatelská služba, úklid, servis během programů, zajištění propagace, náměty programů.

Oplátkou je jim nabídka programů pro členy (studijní cesty, vzdělávání, atp.), volný vstup na pořady SRS, využití zázemí kanceláře SRS (internet, technické vybavení).
Odborné a pravidelné práce na zajištění chodu SRS jsou podle možností z grantů odměňovány (projektové řízení, aktualizace webových stránek, manažerské zajištění programů, účetnictví, cestovné atp.), další nezbytné služby nakupujeme od externích spolupracovníků (grafické práce, tisk, honoráře účinkujícím, nájmy, odborné konzultace, atp.).
V roce 2005 pracoval výkonný výbor ve složení: Martina Havlíčková, Zdeňka Chadimová, Jiřina Marková, Jitka Pokorná a Olga Žampová. Předsedkyní SRS v roce 2005 byla Olga Žampová.


PROSTORY

Kancelář SRS

Sídlí v soukromém domě u Žampů. Společně s majiteli používá prostory kanceláře i její vybavení za smluvní cenu. Kancelář je společností intenzivně, denně využívána.

Kostelík Sv. Jana Křtitele

V pronájmu za 1,- Kč/ rok od MěÚ Slavonice máme kostel Sv. Jana Křtitele, ve kterém pořádáme koncerty. Nájem jsme nikdy neplatili.

Bývalé kino " SGRAFITTI " komunitní a rozvojové centrum
Do 30.6. 2005 používáno na základě mlčení MěÚ, od 30.6. v majetku SRS.

Další prostory pro programy SRS pronajímá za smluvní cenu. V roce 2005 to byly prostory Základní umělecké školy na pořádání hudební dílny a sál Muzea na vzdělávací programy.


FINANČNÍ ZDROJE

Programy v roce 2005 financovány z grantů a příspěvků:
 • Nadace Partnerství, Brno
 • Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje
 • Česko-německého fondu budoucnosti, Praha
 • Města Slavonice
 • Příjmů z činnosti SRS


Významným zdrojem je dobrovolná práce členů, spolupracovníků a pomoc místních firem, zejména při úpravách bývalého KINA

 • Stavební huť Slavonice, s.r.o.
 • Vodoinstalace Miloš Nikrmajer
 • požární specialista Miroslav Valach
 • elektro Josef Molčík


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

 

VÝNOSY

 

Granty


891.374,-

Tržby z prodeje služeb

408.832,-

Tržby za prodané zboží

48.488,-

Bankovní úroky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy

136,-
371.000,-
13.809,-

Výnosy celkem

1.733.639,-

 

NÁKLADY

 

Spotřeba materiálu

32 440,-

Spotřeba energie

2 801,-

Prodané zboží

13.662,-

Opravy a udržování

0,00

Cestovné

39 959,-

Ostatní služby (Honoráře, Přík. sml., Sml. o dílo, překlady, atd.?.)

664.784,-

Mzdové náklady (Fundr., civ. služba, propag, účetní, www stránky)

441.225,-

Zákonné sociální pojištění

0,00

Ostatní sociální náklady

0,00

Jiné ostatní náklady ( nájemné, ubytování)

64.283,-

Členské příspěvky Greenways


0,00

Ostatní daně,popl., pokuty, penále

2052,-

Úroky


4375,-

Náklady celkem

1.265.581,-

Hospodářský výsledek 2005

468.058,-

Převod z roku 2004 do 2005

 

Bankovní účet k 31. 12. 04

55 977,74

Pokladna k 31. 12. 04

6 260,30

Převod z roku 2005 do 2006

 


Bankovní účet k 31. 12. 05

21 274,76

Pokladna k 31. 12. 05

12 723,05

Sbírka

88. 682,55

KONTAKTNÍ ADRESA

Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení
378 81, Slavonice 573
IČO: 60 81 89 21
Tel., fax: +420 384 493 884 , E-mail: srs@slavonice.cz

Bankovní spojení:
G.E. Money Bank, a.s. Jindřichův Hradec, pobočka Dačice
Č.ú.: 300 807 754 / 0600

www.slavonice.cz

Děkujeme všem, kteří v roce 2005 pomohli

Členové Společnosti a Hana Langová, Ivan Kušiak, Petr Chadim, Daniel Chadim + Stavební huť Slavonice s.r.o., Antonín Pokorný, Monika Šatavová, Petr Švestka, Miloš Nikrmajer a spol., Josef Molčík, Miroslav Valach, Pavel Kamír , Honza Vermouzek, Ludmila Přívratská, Vlastimil Burkart, Josef Holub, Jana Lewitová, Vladimír Merta, Tereza Kuhnová, Dalibor Hýsek, Zuzana Krajčovičová, Radek Dvořák, Katerina Krejci, Juraj Flamik, Laďa Ptáček, Eva Bilíková, Zdeňka Nosková, Antonín Bína, Milan Šetena + Schulhoff Quartett, pí. Pojarová, Magda Pojerová, Míša Novotná, Jiří Cupák " Nordic Walking, řeznictví Petrik, Čestmín Suška, Jiří Podzimek, Lemura Lepá, Ridina Ahmedová, Václav Cílek, ………….


Občanská sdružení - Mládí má zelenou, Katastrofa Dačice a Volba pro Slavonicko, Městské kulturní středisko, Zkrašlovací spolek Rudolecko, Hotel dům U Růže, hotel Alfa, restaurant Besídka a další.


Děkujeme významným přispěvatelům na koupi kina " Ringier a.s., Hynek Fajmon, Hana Strejčková, Radek Pokorný, Dvořák - Blaník, manželé Dollingerovi, Helena Wagnerová, Monika Šatavová, manželé Šálkovi, SAPROS s.r.o., SLAVONA s.r.o. a další. Děkujeme účinkujícím benefičních programů.

Velké poděkování patří JUDr. Ivo Jahelkovi, Stanislavu Větrovskému, Haně Strejčkové, Romaně Virtové a manželům Livečkovým za trpělivou pomoc a spolupráci při dosažení financí z darovaného domu u Písku.

  Kalendárium akcí TROJMEZÍ 2005
Únor  
4. a 5. Umělci proti smrti " Nágl a Schulhoff
Březen  
11. 3. Seminář " venkovská turistika
26. 3 Dražba uměleckých fotografií Slavonicka
Duben  
23. 4. Den Země na Graselově stezce - Dobersberg
Červen  
18. 6. Otevření nových Graselových stezek " Dobersberg, Slavonice
Červenec - srpen  
2. 7. SGRAFITTI OPEN 2005
30. 7. " 7. 8. Slavnosti Trojmezí 2005
  Dílna interpretace V. Merty a J. Levitové
Září  
  Greenways řemesel a vyznání
17.9. Jarmareční program ve SGRAFITTI
Říjen  
22.10. Studijní cesta do Rakouska " Zelená pro rozvoj venkova " šetrná turistika
Listopad  
21.11. Seminář " Zelená pro rozvoj venkova
26.11. Práce z Vermontu " Čestmín Suška
Prosinec  
13.12. Valná hromada SRS

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah :

1. Představení organizace
2. Dlouhodobé projekty

2.1. SGRAFITTI " komunitní a rozvojové centrum
2.2. Graselovy stezky " místní greenways
2.3. Letní festival SLAVNOSTI TROJMEZÍ 2005
2.4. Vzdělávací programy
2.5. Greenways Praha " Vídeň
2.6. Průvodce Slavonice " perla renesance
2.7. Internetová prezentace SRS " www.slavonice.cz

3. Návštěvnost
4. Spolupráce

5. Plány do roku 2006
6. Personální obsazení
7. Pronajaté prostory

7.1. Pronajaté prostory u Žampů
7.2. Kostelík sv. J. Křtitele
7.3. Bývalé kino

8. Finanční zdroje
9. Přehled hospodaření
10. Kontaktní adresa, poděkování

Kalendárium akcí

Přehled hospodaření sestavila Jitka Pokorná. 

Texty sepsaly Zdeňka Chadimová a Olga Žampová.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky