Výroční zpráva 2009

 

 

Zápis z valné hromady členů sdružení Slavonická renesanční společnost, se sídlem ve Slavonicích, IČ 60818921, registrované Min. vnitra pod II/S-OS/1-30639/96 R,
konané dne 20. března 2010


Dne 20. března 2010 se konala valná hromada členů sdružení (dále jen �valná hromada�). Valná hromada byla svolána způsobem určeným ve stanovách sdružení. Byla přítomna nadpoloviční většina členů, valná hromada byla usnášeníschopná.

 

Podrobný zápis je uložen v kanceláři sdružení, Na potoku 629 ve Slavonicích.

 

Valná hromada sdružení v restauraci penzionu U dačické brány

 

Vážení přátelé,


předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení Slavonická renesanční společnosti za rok 2009. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň pozvat ke spolupráci. Při přemýšlení o uplynulém roce jsem si opět uvědomila, že naše město stále jako sůl potřebuje své spolky, že potřebuje lidi a aktivity, které obohacují, upevňují a prohlubují občanskou společnost, že renesance občanské společnosti zdaleka není hotová a definitivní, asi ani nikdy být nemůže�


Velice děkujeme všem, kteří se účastnili, pomáhali, přispěli a těšíme se na setkávání v roce 2010. Velký počet hodin při zajišťování programů odpracovali členové sdružení a dobrovolníci. Bez nich by to nešlo.


Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům.

Mgr. Zdeňka Chadimová, předsedkyně sdružení

 

Cíle sdružení:


Všechny realizované programy a projekty mají společného jmenovatele: spolupodílet se na renesanci občanské společnosti ve Slavonicích a plnit cíle sdružení, jimiž jsou: podpora principů trvale udržitelného rozvoje, především informování a prosazování myšlenek Místní agendy21, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce. Sdružovat občany za účelem ochrany životního prostředí a zachování krajinného a estetického rázu Slavonicka.

Programy sdružení:


Dosavadní činnosti a akce sdružení se vyprofilovaly do několika programů, v jejichž rámci se připravují a realizují jednotlivé projekty:


Renesance občanské společnosti� informování o Místní agendě 21, Naše téma pro Slavonice, tématické večery, zájem o věci veřejné, indikátory udržitelného rozvoje, Slavnosti Trojmezí, knihovna pro neziskový sektor, koncerty

Ochrana životního prostředí, informování " účast v řízeních, úklid v Mařížském parku, úklid kolem kapličky Dobrá Voda, kulatý stůl k čistírně odpadních vod, diskuse k podpoře zaměstnanosti ve Slavonicích, oslava Dne Země
Mapování paměti místa, rozvoj komunity " tématické večery s osobnostmi regionu a pamětníky, webové stránky, knihovna pro neziskový sektor. Tematické večery se konaly ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Slavonicích a s osobnostmi.


Valná hromada sdružení v restauraci penzionu U dačické brány

 

 

Příloha: Výroční zpráva za rok 2009

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži