Výroční zpráva 2000

Vážení přátelé,


předkládáme Vám výroční zprávu Slavonické renesanční společnosti za rok 2000. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň Vás pozvat ke spolupráci. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům. Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů.
Výroční zpráva je také poděkováním dárcům, členům, přátelům i sympatizantům, bez nichž bychom nebyli schopni náš program zajistit.

Děkujeme za pozornost i případnou podporu

 

1. Slavonická renesanční společnost
- občanské sdružení pro kulturní život - vznikla v září roku 1996. Jejím posláním je tvořit a ovlivňovat společenské a kulturní dění ve Slavonicích a okolí. Jedním z impulsů vedoucích k vzniku organizace byly i aktivity rakouského kulturního spolku Kulturbrücke Fratres, který sídlí jen 2 km od Slavonic, v malé vesničce Fratres.
Pořádáním akcí v oblasti hudebního, dramatického a výtvarného umění se snažíme obohatit a kultivovat společenský život regionu na obou stranách hranice. Společnou snahu jsme v dubnu 1997 deklarovali v kooperační smlouvě. Propagací regionu se snažíme podporovat jeho ekonomický potenciál.


Slavonická renesanční společnost naplňuje tyto cíle od roku 1996 v rámci projektu "Trojmezí" :

 • pořádáním výstav, koncertů, dílen, seminářů, a kurzů ...
 • publikační činností - vydání "Průvodce po Slavonicích"
 • prezentace na internetové doméně www.slavonice.cz
 • spoluprací s institucemi města Slavonic (Městský úřad, školy...)
 • spoluprací se spolky, osobnostmi a institucemi doma i v zahraničí.

Na konci roku 2000 mělo sdružení 19 zaregistrovaných členů.

 

Projekt Trojmezí je dlouhodobým projektem obnovy komunity i tradic. Naším cílem je pomáhat utvářet kultivovanou občanskou společnost, která je tak důležitá k vzájemnému porozumění a opravdovému partnerství.


Motto:
Trojmezí je místo, které se nachází nedaleko Slavonic. Kamenný mezník zde označuje historickou zemskou hranici Čech, Moravy a Rakouska. Pro nás představuje symbol trvalých hodnot, k jejichž renesanci chceme přispívat

 

2. Trojmezí 2000

Výstavy v Galerii Slavonice
duben - červen - Gisela Prokop (Mnichov) - malby a koláže
Miroslav Trejtnar (Praha) - objekty
červen - září - "Slavonice 1990 - 2000 - umělci, kteří prošli městem"
obrazy, objekty, fotografie, textil, architektura
prosinec - Vánoční výstava - výtvarné práce žáků slavonických škol


Hudební a divadelní festival Slavnosti Trojmezí 2000 - 4. ročník
Během festivalu, od 5. do 12. srpna 2000, mohli návštěvníci shlédnout představení oživující letní atmosféru města. Pestrost žánrů - klasická hudba, lidové písně v komorním i modernějším pojetí, divadelní představení, výstava "Slavonice 1990 - 2000" a denně zpřístupněné podzemní chodby (zajistila Stavební huť Slavonice) - vytvořila zajímavý kulturní program.
Informace o festivalu přinesla regionální i celostátní média, rozhlas i televize.
Program Slavnosti Trojmezí 2000:
5.8. - kostel Božího těla - Societas Incognitorum
9.8. - náměstí - MAMAYA PAPAYA - studentské divadlo
venkovní scéna za Panským domem -Teagrass
10.8. - kostel Sv. Jana Křtitele - Vladimír Merta + Jana Lewitová
11.8. - venkovní scéna za Panským domem - Divadlo Sklep - Besídka
12.8. - závěrečný koncert hudební dílny Jany Lewitové a Vladimíra Merty
venkovní scéna za Panským domem - Hlaváč & CO - Blues z Třebíče

Diskuse, dílny, setkání, koncerty, divadla, čtení ...
únor
"Život na trojmezí" - podpis dohody o partnerství občanských spolků z ČR i Rakouska
"Občan a obec" - diskusní fórum v rámci celostátní informační kampaně "30 dnů pro neziskový sektor"
"Zapomenutý všední den"- slavnostní zahájení česko - rakouského projektu
březen
Valná hromada spolků - SRS, Česká Kanada, Krasohled

duben
11. česko - rakouské sympozium Hranice a sousedství (ve spolupráci s Waldviertel Akademie)
květen
Galerie Slavonice - "Hraní pro radost" - vystoupení žáků hudebních kroužků Základní školy ve Slavonicích
červenec
kostel Sv. Jana Křtitele - "Písně s loutnou" (Jarmila Chaloupková - zpěv , Brian Wright (GB) - loutna
červenec - srpen
"Orffova škola - Kurz setkání" , 5. ročník hudebně - pedagogického kurzu, který pořádá "Mozarteum Salzburg" ve spolupráci s pražskou Orffovou společností a s nadací Carla Orffa z Mnichova.
srpen
Slavnosti Trojmezí - hudební a divadelní festival
Hudební dílna Vladimíra Merty a Jany Lewitové , 3. ročník dílny hledající zdroje autentické interpretace
říjen
Galerie Slavonice - "Blues" - tvorba Václava Hraběte, pořad literárního spolku "Krasohled" (Dačice)
Valná hromada Slavonické renesanční společnosti
listopad
Seminář programu CPSI - podpory partnerství v komunitách ve spolupráci s Open Society Fund Praha a Nadací VIA Praha
"Trojmezí pro média, média pro trojmezí", workshop ve spolupráci s Českou Kanadou
Program Galerie Slavonice si našel své stálé místo v kulturních rubrikách deníků i uměleckých časopisů v ČR.


Návštěvnost
V Galerii Slavonice:
Výstavy navštívilo přibližně 4000 návštěvníků. V Galerii byla brigádnicky zajištěna stálá služba v období duben - září, mimo tuto dobu byla Galerie zpřístupněna po telefonickém ohlášení.
Ostatních pořadů (jedenácti - diskuse, čtení, koncerty, setkání, dílny ... ) se zúčastnilo 540 hostů, což je příjemný průměr 50-ti návštěvníků na jeden pořad.
Slavnosti Trojmezí si našly své stálé místo v letní kulturní nabídce zdejšího regionu a to se postupně odráží i na jejich návštěvnosti. V letošním roce to bylo kolem 1500 návštěvníků.

 

3. Projekty spolupráce
V roce 2000 zaznamenaly projekty spolupráce značný posun. Dosavadní spolupráce se spolky Česká Kanada, Krasohled, i rakouskými Waldwiertel Akademie, Kulturbrücke Fratres a Filmklub Drosendorf byla v únoru 2000 slavnostně završena podpisem dohody o Volném sdružení občanských iniciativ "Život na Trojmezí".
Česko-rakouský projekt "Zapomenutý všední den" mapující historii pohraničí, který vznikal již koncem roku 1999, byl v únoru 2000 zahájen. Proběhla významná a náročná část - sběr historických dokumentů a byl vypracován koncept výsledné výstavy, která se uskuteční podle plánu v roce 2001.

Pokračovali jsme ve spolupráci se slavonickými školami - pravidelné návštěvy žáků na výstavách v Galerii, pořady pro školy, příspěvky Společnosti na exkurze (úhrada dopravy).

V roce 2000 jsme se podruhé připojili k projektu "Pomozte dětem" (Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize). V rámci podpory tohoto projektu jsme opět uspořádali veřejnou sbírku a zástupce naší organizace byl za odměnu jmenován členem výběrové komise, která rozdělovala výtěžek sbírky.

Postoupila i spolupráce s Nadací partnerství v programu Greenways Zelené stezky. Od roku 1999 jako oficielní Partner programu Greenways jsme se v roce 2000 účastnili několika seminářů, jejichž tématem byla venkovská turistika a ochrana kulturního dědictví. Zástupce Společnosti se na doporučení a za podpory Nadace partnerství zúčastnil v září 2000 mezinárodního semináře Monumentenwacht v Amsterodamu.
Dalším závazkem vyplývajícím z této spolupráce byl i v roce 2000 servis pro klienty programu Greenways - informace o činnosti Společnosti, občanských aktivitách v regionu, spolupráce na nabídce kulturních programů na trase Greenways Praha - Vídeň. V roce 2000 jsme se věnovali zhruba 70-ti hostům, kteří měli zájem se s námi setkat a informovat se o naší činnosti.
Greenways - Zelené stezky je program pro ochranu přírodního a kulturního dědictví a podporu regionálního rozvoje prostřednictvím šetrné turistiky. Program je založen na spolupráci, partnerství a vzájemné koordinaci samostatných projektů a iniciativ.

o5o Rozvíjel se i projekt spolupráce v programu CPSI - Community Partnership Support Initiative (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách). Naše organizace je od roku členem programu v roce 2000 díky úspěšnému naplňování komunitních zásad ve své činnosti byla i oceněna. V listopadu jsme ve Slavonicích pomohli uspořádat seminář tohoto projektu.
Program na podporu partnerství v komunitách je veden snahou pomoci neziskovým organizacím, jejichž projekty mají "komunitní dimenzi" - jejichž činnost není omezena na úzké cílové skupiny. Tento program garantují čtyři nadace - Nadace Open Society Fund Praha, Nadace VIA Praha, Nadace partnerství Brno a Komunitní nadace Ústí nad Labem).

I v roce 2000 se Společnost zapojovala do regionálního i celorepublikového dění neziskového sektoru - aktivity členů organizace v rámci pracovních skupiny při tvorbě strategie rozvoje města Slavonice i Českobudějovického kraje, účast na regionálních konferencích ...
Na podzim 2000 účast na studijní cestě do Skotska, zaměřené na získávání poznatků s čerpáním předvstupních fondů z EU pro oblast neziskového sektoru.

 

4. Publikační činnost
Internetová prezentace - www.slavonice.cz
V srpnu 1999 jsme publikovali cca 500 obrazovek textů a fotografií na doméně www.slavonice.cz. Tyto stránky o našem městě a životě občanské společnosti v něm i v regionu byly i letos podporovány Nadací Open Society Fund Praha. Jde o velmi rozsáhlý celek informací, struktura celého webu je členěna tak, aby pokryla informace v pěti hlavních tématech, kterými jsou: 1/město, 2/památky, 3/ společnost, 4/ turistika a 5/ služby.
Od roku 1999 jsme jednali s městem o spolupráci na obstarání celého serveru, ale tato jednání neskončila úspěchem. V prosinci 2000 zaznamenaly stránky již více než 10 000 přístupů a jejich návštěvnost stále roste.


Průvodce Městskou památkovou rezervací Slavonice
V roce 2000 pokračoval prodej i bezplatná propagační distribuce brožury Průvodce městem Slavonice. Značná část jeho textů i fotografií se stala základem i pro internetovou prezentaci města.

 

5. Plány do roku 2001
V roce 2001 dozná po čtyři roky zavedený program významnou změnu: na rok 2001 neplánujeme žádnou výstavní činnost. Ve všech ostatních zavedených programech budeme pokračovat s ohledem na množství finančních prostředků, které se nám podaří zajistit. Ojedinělou akcí bude završení česko-rakouského projektu "Zapomenutý všední den" - výstava bude putovat v roce 2001 po městech a obcích, která jsou účastníky projektu a poté se počítá i s jejím uvedením v dalších městech.
Pokračovat budou naše aktivity v projektech partnerství i práce na webových stránkách www.slavonice.cz.
Vzhledem k doprodeji zásob Průvodce po Slavonicích budeme v roce 2001 pracovat na úpravách a doplnění textu, na dotisku do příští sezóny.


6. Personální obsazení
Od listopadu 1998 je na základě mandátní smlouvy vykonávána funkce předsedy. Od listopadu 1999 do října 2000 zaměstnávalo sdružení jednoho pracovníka formou výkonu veřejně prospěšných prací. Všechny ostatní práce zajišťující zdárnou realizaci programů byly vykonávány členy sdružení dobrovolně a bezplatně (pořadatelská služba, instalace výstav, úklid, servis během programů, zajištění propagace, hledání kontaktů ...).
Za pomoci brigádníků (slavonických studentů) se podařilo zajistit provoz Galerie Slavonice během 4. výstavní sezóny. V Galerii byla zajištěna stálá služba v období duben - září (mimo prázdniny o víkendech a v červenci a srpnu denně mimo pondělí)

 

V říjnu 2000 byl na valné hromadě potvrzen výkonný výbor ve složení - Martina Havlíčková, Mgr. Zdeňka Chadimová, Mgr. Olga Žampová. Předsedkyní společnosti byla zvolena Mgr. Olga Žampová.

 

7. Pronajaté prostory
Hlavním místem, kde se od roku 1996 konala většina pořadů Společnosti, byly výstavní prostory Galerie Slavonice, v domě č. 465 na Dolním náměstí. Tento prostor byl i v roce 2000 pronajímán za úhradu nájemného (majitel I.C.A. Slavonice s.r.o.) stanoveného od roku 1997 smlouvou do roku 2000. Od roku 1999 vedená jednání o nové smlouvě nebyla úspěšná a tak nám zde k 31.12.2000 nájemní smlouva vypršela. V jednání jsou podmínky naší další účasti na programech ve výstavních prostorách domu Galerie Slavonice.
Dále Společnost užívá za symbolický pronájem 1,- Kč za rok od MěÚ Slavonice kostel sv. Jana Křtitele, v němž v roce 2000 proběhly hojně navštěvované koncerty. Na jaře jsme předložili na MěÚ návrh na zařazení této památky do programu regenerace města.

 

8. Finanční zabezpečení
Na zajištění programů v roce 2000 se Slavonické renesanční společnosti podařilo získat prostředky ze zdrojů:

 • Fond malých projektů Phare CBC, Brn
 • Otevřená společnost o.p.s., Praha
 • Nadace Via, Praha
 • Open Society Fund, Praha
 • příspěvky od sponzorů
 • příjmy z činnosti Společnosti

Prostředky byly využity účelově na konkrétní programy na základě podepsaných smluv. Vyúčtování proběhlo v řádných termínech a všechny vzájemné závazky ze smluv plynoucí jsou oboustranně uzavřeny.
Na projektech, které byly v letech 1999 a 2000 finančně podporovány Fondem malých projektů PHARE CBC, proběhl úspěšně audit a projekty byly uzavřeny.

 

9. Přehled hospodaření v roce 2000

 

 

Příjmy:

Nadace Open Society Fund, Praha

60 000,-

Otevřená společnost o. p.s., Praha

35 000,-

FMP Phare CBC, Brno

152 399,91

Nadace VIA, Praha

43 000,-

Sponzoři

17 572,59

DPH

26 035,-

Bankovní úrok

176,59

Refundace mzdy

53 479,-

Příjmy z činnosti Společnosti

 

prodej průvodců

26 095,-

Galerie Slavonice

18 774,10

Slavnosti Trojmezí

47 340,-

Celkem

479 871,60

 

výdaje:

Osobní

202 467,50

smlouvy (mandátní, o dílo, příkazní, honoráře)

127 815,50

mzdy (včetně pojištění)

74 652,-

Materiálové náklady

64 884,-

(kancelářské potřeby, vybavení ... )

 

Nemateriálové náklady

190 143,66

(doprava, služby, propagace ...)

 

celkem

457 465,16

Zůstatek

22 376,44


Zůstatek na BÚ k 31.12.2000 - 22 285,16 Kč
Zůstatek v pokladně - 91,28 Kč

 

Přehled hospodaření sestavily Martina Havlíčková a Jitka Taniczová,
Text Výroční zprávy Olga Žampová a Zdena Chadimová.

 

10. Kontaktní adresa :

Slavonická renesanční společnost
Slavonice 378 81
Tel., fax: 0332/493 884, E-mail: srs@slavonice.cz

Bankovní spojení:
G.E. Capital Bank, a.s. Jindřichův Hradec, pobočka Slavonice
Č.ú.:300 807/0600
IČO: 60 81 89 21


Neocenitelnou pomoc a podporu poskytli členové, dárci, návštěvníci a

Jaroslav Šťastný ml., Petr Chadim a Stavební huť s.r.o., Karel Schmidtmayer, Michal Stehlík a Krasohled, Pavel Kamír a Česká Kanada, rodina Vermouzků, Eva Zajíčková, Trubáčkovi, Miloš Jirků, manželé Hroudovi, Jan Říha, Jana Firlová, Vítězslava Benešová, Ludmila Přívratská, Vlastimil Burkart, Eva Mádlová, Jaromír Dostál, Libor Kamír, Libor Musil, Miroslav Pitzmos, Jiří Plhoň, Jana Lewitová, Vladimír Merta, Jiří Podzimek, Juraj Flamik, Tomáš Leskovjan, Alena Schulz, Zuzana Krajčovičová, Roman Koucký, Beno Horák, Anna Fárová, Isabela Fárová, Hana Platovská, Andrea Králová, Marie Klimešová, Svatopluk Klimeš, Jaroslav Róna, Jan Pohribný, Barbara Benish, Václav Špale, manželé Tunklovi, manželé Kalábovi, Bártovi, Marcela Kolářová, Kopřivovi, Václav Jehlička, Pavel a Milena Benešovi, Kulturbrücke Fratres, Petr Coreth, I.C.A. Slavonice, Niklas Perzi, Waldwiertel Akademie, Willi Erasmus, Filmklub Drosendorf, Městský úřad a Město Slavonice, referát regionálního rozvoje OÚ Jindřichův Hradec, a další ...


Upřímně děkujeme všem.

 

Obsah výroční zprávy :
1. Úvod - představení organizace
2. TROJMEZÍ 2000
3. Projekty spolupráce
4. Publikační činnost
5. Plány do roku 2001
6. Personální obsazení
7. Pronajaté prostory
8. Finanční zabezpečení
9. Přehled hospodaření
10. Kontaktní adresa

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích