Výsledky ankety Naše téma pro Slavonice

 

Výsledky ankety " Naše téma pro Slavonice

Cílem projektu Naše téma pro Slavonice je podporovat otevřené transparentní a demokratické rozhodovací procesy, posilovat budování místních partnerství a rozvíjet komunitní život.

Zajímá nás, kam se naše město ubírá, co se zlepšuje, co se zhoršuje, v čem to vlastně žijeme ? Jménem sdružení děkuji všem, kteří vyplnili anketní lístky. Bylo jich celkem 290, z toho 5 neplatných.

Z vybraných témat dostalo nejvíce hlasů 85 " téma

NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

Velice těžké téma, snad to nejtěžší.

Na druhém místě se umístily perspektivy pro mladé lidi (58 hlasů), na třetím - péče o památky (44 hlasů), na čtvrtém -krátký pobyt návštěvníků ve městě (35 hlasů), za nimi byty a bytová výstavba (23) a dopravní situace ve městě a údržba veřejných prostranství, jejich znečišťování psy mají shodný počet hlasů, a to 20.

Co bude následovat dál ? Je potřeba vytvořit místní akční skupinu a společně pracovat, zmapovat problémy zaměstnanosti ve Slavonicích a hledat možné náměty.

Nabízíme KAŽDÉMU, KOHO TATO PROBLEMATIKA ZAJÍMÁ, ÚČAST V PRACOVNÍ SKUPINĚ.

Její koordinátorkou je zastupitelka Mirka NEVRKLOVÁ " tel: 723 871 181, u které je možné se přihlásit a získat další informace. Práce ve skupině bude trvat od března do konce srpna 2009.

Co to jsou indikátory místního udržitelného rozvoje ?


Indikátory představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů. Vzhledem k tomu, že je řeč o udržitelném rozvoji, jde o sledování jevů, které s tímto tématem úzce souvisí.
Příkladem může být indikátor "veřejná zeleň". U něj můžeme sledovat například údaje týkající se počtu pokácených a nově vysazených stromů na veřejných pozemcích. Jako měřítko pro hodnocení indikátoru bude stanoven poměr těchto dvou hodnot vyjádřený za časovou jednotku sledování. Určitě by právě tento ukazatel byl zajímavý i ve Slavonicích, co myslíte, které číslo bude vyšší ? Můžeme vycházet i z jiných údajů, např. poměr nově vzniklých ploch veřejné zeleně a ploch, které ustoupily výstavbě nebo jinému využití půdy.

Nicméně k vybranému tématu " nabídka pracovních příležitostí " se vztahuje indikátor: "Jaká je míra nezaměstnanosti v obci a jaká je její struktura z hlediska různých skupin obyvatel, délky nezaměstnanosti a dalších parametrů?"

Míra nezaměstnanosti představuje základní indikátor sociální oblasti. Jde zároveň o problém velmi citlivě vnímaný občany a politiky. Sledování je standardně prováděno ve všech zemích EU, tedy i v ČR, a na všech úrovních, včetně úrovně obcí a měst. Politika ke snižování nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, strategie pro zvyšování adaptability pracovní síly a související vládní koncepce jsou zařazeny mezi stěžejní programy financované ze zdrojů EU. Často patří mezi programy velmi finančně nákladné a jejich účinnost z hlediska vytváření a zejména udržitelnosti nových pracovních míst bývá někdy problematická. Proto je nutné nezaměstnanost v jejích různých podobách na všech úrovních podrobně sledovat a vyhodnocovat. Indikátor „Nezaměstnanost“ umožňuje městům a obcím stanovat konkrétní cíle pro snižování nezaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst, diverzifikaci pracovního trhu atp. Při stanovování cílů pro snižování nezaměstnanosti je důležitá spolupráce mezi místním úřadem, místně příslušným pracovním úřadem a privátním sektorem.

 Podrobné informace o všech indikátorech najdete na www.timur.cz.

 Projekt "Naše téma pro Slavonice" je podpořený Nadací Via
a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích