Darovat nebo nedarovat ?

30 dní pro neziskový sektor 2007

2. - 31. října 2007 

Motto: Každý se může stát hrdinou naší doby 

Každý z nás může stát hrdinou své doby. Třeba jen tím, že někomu nebo něčemu dobrému pomůže. Je jedno jak. V dávných dobách byli každodenními hrdiny lidé, kteří prostřednictvím své síly, moci, zbraní nebo peněz zachraňovali životy jiných. A lidé je dovedli ocenit. Hrdinové jim byli příkladem. Doba se ale změnila. Žijeme ve společnosti, která pomoc druhým a podílení se na věcech veřejných považuje za slabost nebo za vypočítavost. Neumíme lidi ocenit a vážit si jich, když svou prací, myšlenkou nebo penězi pomáhají tam, kde je to opravdu potřeba. Přitom jsou to ti opravdoví hrdinové dnešní doby.

Hrdiny své doby ve Slavonicích jsou lidé, kteří vedle svého zaměstnání dělají něco pro druhé - např. pracují s dětmi, nabízejí ostatním možnost podílet se na rozhodování o věcech veřejných, připravují nejrůznější akce, které rozvíjejí osobnost člověka a posilují občanskou společnost i pocit sounáležitosti k místu, obnovují nebo se snaží udržovat tradice řemesel či pomáhají starším spoluobčanům.

Znáte je ?

Nebo je nechcete znát ?

Zajímá Vás něco ?

Souhlasíte s tvrzením, že dobrovolná práce je ctností ?

Napište na srs@slavonice.cz nebo přispějte do diskuse na stránkách. Děkujeme za každý slušný příspěvek či názor.

 Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení

Na potoku 629, 378 81 Slavonice, CZ

tel: 602 435 451, e-mail: srs.sdruzeni@seznam.cz

Účet číslo: 6100007995/7940

IBAN: CZ 66 7940 0000 0061 0000 7995 (IBAN - International Bank Account Number - je mezinárodní formát bankovního spojení

BIC: SPWT CZ 21 (BIC je mezinárodní identifikační kód banky)

Za deset let své činnosti má za sebou sdružení hodně práce, která byla z velké části zajišťována dobrovolnou prací členů sdružení, přátel a příznivců. Náklady byly hrazeny z grantů, příspěvků a darů. Nejlepší obrázek si každý zájemce udělá, když se pobrouzdá naším webem, který ilustruje práci sdružení asi nejnázorněji. A snad to bude i ten nejlepší pomocník při rozhodování se, zda podpořit činnost a aktivity sdružení nebo ne.

Mezi přáteli a spolupracovníky sdružení jsou i lidé žijící mimo území republiky. Právě pro ně je určena informace o IBANech a BICech...

Obnova bývalého německého spolkového domu - později kina - v budoucnosti centra SGRAFITTI

Dům vybudoval z příspěvků a půjček od obyvatel města spolek slavonických obyvatel v roce 1932. „Německý spolkový dům“ nabízel zázemí pro kulturní a společenský život, pro činnosti spolků. V roce 1942 spolek odprodal dům Městu. Od otevření v roce 1933 do roku 1978 sloužil dům jen s malými úpravami svému účelu " jako městský sál a posléze kino. V roce 1986 bylo rozhodnuto o modernizaci objektu a přestavbě na kino. Tento záměr nebyl nikdy dokončen. Do roku 1992 bylo proinvestováno 9 miliónů Kčs, v tomto roce byla nedokončená stavba zastavena, objekt byl uzavřen a zanechán pomalému chátrání. Od roku 2001 iniciuje Slavonická renesanční společnost obnovu domu a jeho okolí. V roce 2003 byly prostory ve stávajícím stavu před přestavbou zpřístupněny veřejnosti. V roce 2004 byla zahájena veřejná sbírka na koupi budovy bývalého kina ve Slavonicích. Sbírka byla ukončena k 31. 12. 2006. Sbírku tvořily členské příspěvky členů sdružení, vstupné na Slavnosti Trojmezí, pokladničky, sběrací listiny, příspěvek německých rodáků z jejich setkání v roce 2004, výtěžek z aukce fotografií, příspěvky dárců na účet a část z prodeje průvodců. Celkem bylo vybráno 159.147 Kč, které byly použity na koupi objektu, za který zaplatilo sdružení městu 2 milióny korun. Cílem koupi domu byla a je záchrana chátrajícího objektu a jeho rekonstrukce na vzdělávací a rozvojové centrum. S koupí domu vznikly ale velké závazky, které je třeba hradit.

Proto byla zahájena nová veřejná sbírka, kterou již realizuje sesterská organizace sdružení Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, příspěvkem do sbírky pomůžete dobré věci.

Veřejná sbírka na rekonstrukci domu čp. 629 a na splátky půjčky na pořízení tohoto domu se koná od 20. 7. 2007 do 19. 6. 2010.

Veřejná sbírka bude prováděna na zvláštní bankovní účet

č. 8100008639/7940 u Waldviertler Sparkasse v. 1843 v Dačicích

a pokladničkou.

Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti, vydal Krajský úřad Jihočeského kraje 19.6.2007. 

Filantropie je o darování - práce, svého času, svých dovedností, věcí či peněz

Slovo filantropie pochází z řečtiny (filó - lidi, a anthrópos -miluji) a ve starém Řecku byla chápána jako radostný a vlídný postoj k bližnímu, případně jako vykonávání obětavých činů pro blaho druhých nebo pro svoji obec. V moderním světě není filantropie „almužnictvím“ ani napravováním chyb, ale promítá se do ucelené koncepce dobrovolnictví (volontee) a na mnoha univerzitách se dokonce vyučuje jako samostatný obor. Je to nezištná pomoc penězi, věcmi, svým časem, dovednostmi atd. bez očekávání osobního zisku.

Proč darovat ?

Svým darem dáte najevo, které hodnoty jsou pro vás důležité a zanecháte trvalou stopu i poselství pro další následovníky. Nejen, že přispějete na dobrou věc, stáváte se také trvale partnerem všech, kdo umějí a chtějí efektivně pomáhat " ve prospěch nás všech i našich dětí. Znamená to být si vědom celku a své odpovědnosti vůči němu, a tak přispívat k optimistickému výhledu na budoucnost komunity.

 Další informace na www.neziskovky.cz 

Den dětí 2007 - Cesta pohádkovým lesem - jedna z akcí, na nichž se sdružení podílí spolu s dalšími organizacemi a spolky ve městě. 

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky