Zeleň ve Slavonicích

obrázek - Sakury v dolní části dolního náměstí

Ing Kašpar do loňského zastupitelstva nekandidoval, nicméně stromy rostou a Slavonice budou za pár let zase zelenější.


obrázek - Nové stromy

Ve Slavonicích se konečně objevil v zastupitelstvu člověk, ing. M. Kašpar, který si vzal stav, údržbu a rozvoje zeleně za své, a v městském zpravodaji a zástupce neziskových organizací ve městě pravidelně informuje o tom, co se děje. Určitě si mnozí všimli, že byly vykáceny velké stromy, ale sází se nové. Tož držme palce, případně přiložme ruce či hlavu k dílu! Všechny články najdete: http://www.i.slavonice-mesto.cz/slavonicke-novinky/ds-4530/p1=25076

Zeleň ve Slavonicích – 15 (březen 2018)

Tentokrát bych chtěl slavonické občany pouze se-známit s tím, co se bude v oblasti zeleně dít v nejbližších dnech. 1. března přijel do Slavonic na pozvání města odborný arborista Ing. Borusík na prohlídku několika stromů, které jsme sami vyhodnotili jako rizikové. Naše předpoklady se potvrdily a navíc bylo více než 10 dalších stromů označeno jako havarijní a doporučeno je bezodkladně pokácet. Kácení bude probíhat na různých místech ve Slavonicích, a proto zde neoznačujeme místa, kde bude prováděno. Dopravní trasy jako vozovky a chodníky budou v místech kácení uzavřeny vždy pouze na nezbytně nutnou dobu a ihned po dokončení prací opět otevřeny. Žádáme proto občany, aby důsledně dbali pokynů pracovníků provádějících kácení a nevstupovali do jimi vyznačených prostorů. Kácet se bude o víkendu 25. a 26. března a dokončení prací bude eventuálně ještě 31. března. M. Kašpar

Zeleň ve Slavonicích – 14 (únor 2018) 

Jak jsem napsal na podzim 2017, měli jsme roz-pracováno několik důležitých témat, která souvisí se zelení Slavonic. Dnes se je budu snažit více přiblížit, a to v současnosti nejdůležitější „rozebrat“ ještě podrobněji. V současné době započala realizace projektu „Obnova školní zahrady“, která v sobě zahrnuje nejen kácení, výsadbu a ošetření stromů a keřů, ale i výstavbu přírodní učebny. Celková rekonstrukce rybníka pod čističkou začala přípravnými pracemi a výběrem zhotovitele kompletních prací, včetně zajištění dotace. Hlavní akcí tak zůstává celková obnova parku ve Slavonicích, která by mohla započít v roce 2018 a být dokončena v letech 2019 – 20. Nejdůležitější podmín-kou pro případné podání žádosti o dotaci do letošní podzimní výzvy je to, že všechna důležitá témata bu-dou důkladně probrána, jak s odborníky, tak především s místními obyvateli a organizacemi. Připomínky, které jistě vzejdou z těchto pracovních schůzek a diskuzí, musí být vysvětleny a nejlepší varianty začleněny do konečného projektu. Také u této akce bychom chtěli převzít kompletní dodání celého parku, dle zadaných podmínek, bez rozdělování na menší části. Představa o konečném uspořádání parku je asi tato: 1. V největší části, která je rozdělena potokem, by na jedné straně byla část využívaná pro sportovní aktivity na kolech a v druhé její části by zůstal prostor, který by byl pouze ohraničen stromy a mohl sloužit pro různé sportovní a kulturní programy, případně do budoucna i pro další dotační akce. Na druhé straně by byl vytvořen normální městský park s možností si odpočinout a pro malé děti by zde bylo vytvořeno jednoduché sportoviště. Obě tyto strany parku jsou odděleny potokem a obslužnou cestou s březovou alejí. Tuto bych také v rámci projektu vysadil novou, opět z bříz. Původní alej je takřka na hranici životnosti, u hodně stromů jsou proschlé větve a dokonce ulámané vršky. Pokud by se nevysadila nová alej nyní, tak by to bylo za několik roků a kácení v nové výsadbě by bylo značně složitější a také dražší. Navíc by řada stromových jedinců musela být pokácena z důvodu bezpečnosti ihned. Osobně si myslím, že pokud by nová alej vydržela opět více než 45 roků, tak by to byl úspěch. 2. Další část je dosti členitá a byla by jakýmsi průchodem k železničnímu náspu a dále. Z jedné strany ji bude ohraničovat pozemek pod Heltosem a z druhé rybníček za Vicanovými. Charakter a podobu potoka musíme projednat s LČR, kterým potok patří. 3. Ve zbývajících dvou částech za tratí by v jedné z nich mohlo být z částečně obnaženého původního bazénu cca 10 cm hluboké kluziště. Jak vidíte, prvků k řešení je mnoho, a byli bychom rádi, aby se na řešení celého zadání podílelo hodně místních občanů, protože park by byl určen hlavně pro ně a je plánován na dlouhou dobu. Na každou schůzku kolem plánování občany jasně upozorníme a pozveme. Věřím, že brzy se již sejdeme nad konkrétními problé-my. Ing. Miroslav Kašpar


obrázek - Vizualizace dětského hřiště u BUS nádraží

Vizualizace dětského hřiště u BUS nádraží. Sice blízko silnice, ale stávající prostory jsou hodně nezáživné, pámelník je proschlý a na odpis. A vybavenost dětskými hřišti ve Slavonicích je slabá - u hasičárny a toť zatím vše. Takže je dobře, že vznikne nové, kvalitní hřiště pro maminky s malými dětmi.


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.