Rekonstrukce ulice J. Švermy na webu

obrázek - Ul. J. Švermy

Zbývající část ulice Jana Švermy - odnepaměti Dlouhé - ve Slavonicích se snad konečně dočká rekonstrukce.

Na tomto odkazu z městských stránek najdete kompletní stavební dokumentaci, zprávy, technická řešení, zkrátka je tam toho hodně:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7vrOyZB1bdAazRISlJLa1NLVkk

a hlavně je super, že se po opravené spodní části, dočká i zbytek ulice, který je ve velmi špatném stavu. Přitom je to ulice obtáčející obě náměstí a její rekonstruovaná část je velmi příjemná.

Jenom na seznámení se nabízíme výběr z jedné zprávy:

Charakteristika stavby a její účel: Řešené území III. etapy navazuje na úsek ulice, její střední část (Oprava ulice Jana Švermy II. etapa včetně rekonstrukce veřejného osvětlení (zádlažba, VO) a Rekonstrukce ulice Jana Švermy – II. etapa (sítě)). Délka nově řešeného úseku ulice je 185,92m, nachází se severně od nám. Míru, je součástí historické zástavby města ohraničené středověkým opevněním. Je součástí Městské památkové rezervace Slavonice. Ulice je v mírném spádu od východu k západu (převýšení 1,2m). Má nerovný, místy zpevněný, avšak většinou rozbitý povrch. Domovní zástavba je tvořena na jižním okraji většinou zadními trakty domů, jejichž průčelí směřují na centrální náměstí. Severní okraj tvoří souvislá fronta většinou jednopodlažních obytných domů. V ulici nejsou žádné obchody ani dílny, nalézá se zde však jejich skladové zázemí. V části ulice je veřejné osvětlení s osvětlovacími tělesy instalovanými na konzolách na štítech domů. Ulicí vede nadzemní vedení veřejného rozhlasu. Pod povrchem ulice jsou uloženy podzemní trubní instalace plynovodu, vodovodu a jednotné kanalizace. Dále elektrické silové vedení a telefonní vedení. Vodovodní řad je z litinového a ocelového potrubí, jehož stáří je na hranici životnosti a je nutno počítat s jeho částečnou výměnou (staré ocel. potrubí). Jednotná kanalizace je z železobetonového potrubí, kanalizační přípojky z betonového, kameninového, plastového potrubí. Plynovodní potrubí probíhá po celé délce ulice.

Stávající provoz v ulici souvisí s obslužností stávající bytové zástavby, se zásobováním, s odvozem domovního odpadu a s dopravou zboží do stávajících skladových prostorů. Zároveň jsou na ulici parkovací místa pro osobní automobily. Ulice je napojena na trasy pro pěší průchodem na náměstí Míru, od radnice vede průchod (tzv. „myší díra“) směrem k severnímu odstavnému parkovišti. Ulice si zachovala historický ráz typický pro středověkou zástavbu Slavonic, což podtrhuje i existence památkově chráněných objektů a starých monolitických kamenných městských kašen. V části ulice se nachází vzrostlá stromová zeleň (smrk ztepilý a vzácné stromové hlohy). Celkově tato prakticky neprůjezdná ulice tvoří klidovou zónu mezi centrem a frekventovanými dopravními komunikacemi za hranicí historické části města.

Svojí délkou tvoří ulice J. Švermy přímou sběrnici povrchových, dešťových vod z území přes 1 ha a při přívalových vodách ze severního okolí města zasahují tuto ulici soustředěné povodňové vody, které ulice odvádí směrem k západu. V tomto místě pak dochází často k nepřípustnému zatápění domovních sklepů, zahrádek a přízemí domů....


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích