Program regenerace je pro Slavonice důležitý

 

PODPORA OBNOVY PAMÁTEK Z PROGRAMU REGENERACE V ROCE 2022

Program regenerace památek pokračuje i v letošním roce, město letos získalo od MK ČR částku 1,025 mil. Kč. Aby mohl být Váš objekt do Programu pro rok 2022 zařazen, je potřeba ve stanovených termínech doložit doklady, které jsou uvedeny na webu města.


obrázek - oprava čp.511

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ OBNOVY KULTURNÍ PAMÁTKY DO PROGRAMU REGENERACE V ROCE 2020

mkčr
Pokud jste vlastníky nemovité kulturní památky na území městské památkové rezervace, můžete pro opravy svých domů využít v roce 2020 příspěvek z tohoto programu.
 

Odkazy

 
 

 

Pokud jste vlastníky nemovité kulturní památky na území městské památkové rezervace, můžete pro opravy svých domů využít v roce 2020 příspěvek z tohoto programu. Závazné podíly platné pro všechny fyzické a právnické osoby jsou nastaveny takto: max. 50% stát, min. 10% město, min. 40% vlastník. V případě restaurátorských prací může být příspěvek na tyto práce poskytnut až do výše 100%. U plátců DPH není DPH uznatelným nákladem. Pokud nemáte nyní ještě k dispozici především závazné stanovisko odboru kultury MěÚ Dačice, je potřeba o něj požádat co nejdříve, protože jeho vyřízení bude trvat nejméně 1-2 měsíce.

Rovněž je potřeba zpracovat rozpočet, nebo alespoň odborný odhad uznatelných nákladů na stavební a restaurátorské práce a mít připravenou fotodokumentaci částí stavby, které mají být financovány z Programu regenerace.

Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy (včetně DPH), jinak nebude akce započtena.

Úplně vyplněný formulář Anketního dotazníku je potřeba doručit na MěÚ Slavonice do 31. 10. 2019 včetně fotodokumentace (nejlépe v elektronické podobě - možno zaslat e-mailem na tajemnik@slavonice-mesto.cz), které budou ve formuláři uvedeny. Akce může být považována za připravovanou, pouze pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Nepřipravené akce nemohou být do žádosti pro rok 2020 zařazeny.


Program regenerace MPR a MPZ je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

   

Finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nejsou určeny zejména na: na modernizace objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy; parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.; a na kopie sochařských děl.


Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.
 

Odkazy

  • znak města Slavonice malýPROGRAM REGENERACE MPR SLAVONICE _2016 - 2020 [PDF, 606 kB]
    Program regenerace městské památkové rezervace Slavonice (dále příp. MPR) byl zpracován v lednu r. 2005, navazuje na předchozí program pro rok 2000 – 2004. Jeho aktualizace je prováděna v pětiletých cyklech. Předchozí aktualizace byla provedena pro období 2011 - 2015.

VŠECHNY INFORAMCE NAJDETE NA WWW.SLAVONICE-MESTO.CZ

Informace na rok 2018: https://www.slavonice-mesto.cz/zadost-o-nbsp-zarazeni-do-nbsp-programu-regenerace-v-nbsp-roce-2019/d-99329


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány Renesance
reklama - Oáza Maříž
reklama - Spřátelený web slavonice-zlabings.eu
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Centropen Dačice
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích