Hezká školka ve Slavonicích a nová ČOV-ka

obrázek - bez názvu

Se souhlasem místostarosty Slavonic Ing. Hynka Blažka nabízím články z říjnových Slavonických novinek k oběma akcím. Fotografie jsou z archivu občanského sdružení Slavonická renesanční společnost.

----------------------------------------------------

Mateřská škola Slavonice má nový „kabát“

Město Slavonice využilo příležitosti užití finančních zdrojů operačního programu životní prostředí a o letních prázdninách zateplilo novou fasádou budovu mateřské školy Slavonice. Součástí rekonstrukce byla také kompletní výměna okenních a dveřních výplní s cílem snížení energetické spotřeby budovy. Částečně se podle projektu změnilo i uspořádání výplní. Navíc proběhly některé vnitřní úpravy dispozic provozních prostor a nutná modernizace některých vnitřních i venkovních technických a technologických náležitostí a vstupů do budovy. Energetické parametry se nyní budou monitorovat a vyhodnocovat. 

Zvláštní zmínku si zaslouží barevné provedení fasády. Na kvalitní podkladové barvy jsme vytvořili obrazové motivy přírody a zvířátek. Vnější fasáda tak koresponduje s dětským světem přírody a environmentální výchovy probíhající programově v MŠ a také s vnitřními obdobnými motivy vymalování stěn ve třídách. Originální vzory navrhla a sponzorsky nezištně dokonce vlastnoručně zhotovila malířka paní Zuzana Krajčovičová, občanka Slavonic, které tímto za celé město děkujeme. Děti po návratu do nové školky po prázdninách rodičům vyprávěly, kolik je na jejich školce rybiček, berušek a sluníček a všichni máme z nového kabátu školky upřímnou radost.

Projekt je financován finančními prostředky Evropské unie, státního rozpočtu ČR a vlastními prostředky z rozpočtu města. Celkový rozpočet způsobilých výdajů projektu včetně DPH (po odpočtu budoucích úspor energií v rámci projektu) činí 1 658 624 Kč. Dotační zdroje státního rozpočtu ČR (Ministerstvo životního prostředí ČR) z fondu soudržnosti činí 1 409 830,40 Kč. Dotační zdroje Státního fondu životního prostředí ČR činí 82 931,20 Kč. Vlastní prostředky města činí 165 862,40 Kč. 

Celkově k výše uvedené částce město doinvestovalo dalších zhruba 1,3 mil. Kč. Stavba je ukončena v řádném termínu a nyní probíhá dokončení průběžného profinancování s poskytovateli dotací.

                          Ing. Hynek Blažek, místostarosta města

 

Rekonstrukce ČOV a kanalizace ve Slavonicích úspěšně pokračuje

V souladu s nařízením EU město Slavonice zahájilo již v roce 2006 přípravu investice do rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod a hlavní kanalizační sítě. Projekt je v současné době v poslední fázi stavebních prací. Dokončuje se uložení a odbočky nové části kanalizace v ulici Mařížská a závěrečné práce na pozemcích vpravo od parku.  Byly ukončeny práce na konečných povrchových úpravách komunikací a chodníků po uložení kanalizace. V objektu čističky probíhají poslední zkoušky a úpravy technologie. Nakonec proběhnou závěrečné zkoušky a od měsíce listopadu je reálný předpoklad spuštění ročního zkušebního provozu v souladu s původním časovým harmonogramem. 

Projekt přinesl městu Slavonice jako investoru mnoho horkých chvil při administrativních postupech a úředních řízeních i při vlastní stavbě. Stejně tak občané i návštěvníci Slavonic zažili během realizace ztížené životní podmínky a obtížnější dopravu, protože samotné práce probíhaly napříč územím města. Někteří vlastníci nemovitostí měli například potíže s vodou ve studních, s pohybem podloží souvisejícím s výkopovými pracemi. Průběžně, i když někdy zdlouhavě, se vše řeší tak, aby investice byla včas a řádně dokončena ku prospěchu města, občanů i návštěvníků. Občanům města patří poděkování za trpělivost a pochopení, s kterým k realizaci přistupují.

Věřím, že tato rozsáhlá a velmi významná  investice bude městu a veřejnosti dobře sloužit. Slavonice jako významná památková rezervace leží v údolí na Slavonickém potoku v ceněné přírodní  oblasti České Kanady. Město Slavonice je mimo svých památkových hodnot známé jako zajímavá turistická lokalita pro své přírodní scenérie související mimo jiné s kaskádou cenných rybníků a hustou sítí zajímavých přírodních cyklotras. V tomto kontextu je o to důležitější fakt, že odpadní vody budou splňovat přísné parametry EU na čistotu po přečistění novou technologií ČOV a jejich vrácení přírodě zpět do potoka, který se vzápětí za Slavonicemi stává součástí rakouského Podyjí. Kanalizace navíc pojme kapacitně větší objem i plochu a dojde k napojení dalších nemovitostí do systému.

Projekt je financován finančními prostředky Evropské unie, státního rozpočtu ČR a vlastními prostředky z rozpočtu města. Proces administrace konečného získání dotačních finančních prostředků je pro malé město našeho typu nepochopitelně složitý a do budoucna bychom rádi po našich zkušenostech doporučili odpovědným místům jednodušší a pružnější metodiku a pro malé obce, které neoperují rozsáhlými kapacitami ani volnými financemi „dostupnější“ postupy. Příjemci dotací jsou nepřímo vedeni k předfinancování velkých objemů a za nezodpovědný krok rady města Slavonice v roce 2009 považuji, že město zahájilo stavbu při nevyjasněných konečných smluvních vztazích potvrzujících přímé čerpání dotací. To se pochopitelně odráží v ostatních oblastech každodenního života a provozu města, kde tyto peníze v současném období chybí. Nicméně současná radnice soustředila maximum úsilí směrem ke splnění všech nároků a pravidel směřujících k čerpání dotací a v tuto chvíli již město Slavonice obdrželo první přímé proplacení nárokovaných předfinancovaných způsobilých výdajů. 

Celkový rozpočet způsobilých veřejných výdajů projektu bez DPH činí 55 859 124,71 Kč. Dotační zdroje státního rozpočtu ČR (Ministerstvo životního prostředí) z fondu soudržnosti činí 47 480 256 Kč – z toho ze zdrojů EU pochází 45 554 687,93 Kč a z rozpočtu ČR pochází 1 925 568,07 Kč. Dotační zdroje Státního fondu životního prostředí ČR činí 2 792 956,23 Kč. Vlastní prostředky města činí 5 585 912,48 Kč. K tomuto rozpočtu však přistupují další výdaje nezpůsobilé a otázkou k dořešení je část prací, které v rámci postupu stavby vznikají nepředvídatelně jako více či méněpráce.  Vlastní prostředky, které město musí zaplatit, ve skutečnosti pak vysoce převýší výše uvedených 5,5 mil.Kč a město je nuceno si půjčit, neboť z vlastního rozpočtu není možné tuto částku profinancovat. Město muselo použít cizí úvěrové zdroje rovněž z důvodu předfinancování výstavby před samotným čerpáním dotačních zdrojů.

                          Ing. Hynek Blažek, místostarosta města


 


Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
obrázek - Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
obrázek - Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
obrázek - Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
obrázek - Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
obrázek - Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
obrázek - Nová čistírna odpadních vod ve Slavonicích
Opravdu pěkná školka
obrázek - Opravdu pěkná školka
Opravdu pěkná školka
obrázek - Opravdu pěkná školka
Opravdu pěkná školka
obrázek - Opravdu pěkná školka
Opravdu pěkná školka
obrázek - Opravdu pěkná školka
Opravdu pěkná školka
obrázek - Opravdu pěkná školka
Opravdu pěkná školka
obrázek - Opravdu pěkná školka
Opravdu pěkná školka
obrázek - Opravdu pěkná školka
Zahrada MŠ
obrázek - Zahrada MŠ

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky