Slavonice a Památky roku

obrázek - Hřbitovní kaple ve Slavonicích

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska uděluje za významné počiny  v restaurování ... www.historickasidla.cz

RESTAUROVÁNÍ ROKU 2015

Cena Památka roku 2015 - vyhodnocení - 26. 2. 2016 v Žatci. V rámci konference v Žatci proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Památka roku 2015.

1. kategorie - Měšťanský dům - Slavonice - Jihočeský kraj

RESTAUROVÁNÍ ROKU 2014

Slavonice, hřbitovní kaple sv. Kříže, r. č. 28563/3-2172

Restaurování výmalby interiéru kaple

Původně samostatný hřbitovní portál s reliéfní výzdobou Posledního soudu vytesali roku 1586 kameníci Leopold Oesterreicher a Stephan Famans von Retz. Roku 1702 se brána stala součástí nově zbudované hřbitovní kaple sv. Kříže založené primátorem Eliášem Natzerem. Kaple byla obnovena v letech 1877, 1904. Statické zajištění objektu, oprava střechy a vnějších fasád proběhla v letech 1990–1997.

Interiér, respektive klenbu kněžiště zdobí freska Zmrtvýchvstání Krista jako vrchol cyklu nástěnných maleb Kristových Pašijí (Kristus na Hoře Olivetské, Bičování Krista, Korunování Trním, Nesení Kříže) na stěnách kněžiště. Hlavním námětem výzdoby klenby lodi je rozměrná malba s námětem Posledního soudu, jako moralistní připomínka v místech posledního rozloučení a odchodu z tohoto světa ve hřbitovní kapli. Celý interiér kaple doplňuje působivá výmalba iluzivní architektury zhotovené z různobarevných druhů mramoru.

Náročné restaurování interiéru kaple předcházelo odvodnění a vysušení zdiva se záměrem odstranit jednu z hlavních příčin devastace nástěnných maleb. Restaurátorské práce vrátily důstojnou podobu interiéru hřbitovní kaple a zachránily cenné a velmi kvalitní barokní nástěnné malby, které jsou svým výskytem ojedinělé v regionu na pomezí jižních Čech a jižní Moravy.

Autor textu:

PhDr. Roman Lavička, Ph.D., oddělení restaurování, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, m. 602 627 384, lavicka.roman@npu.cz


obrázek - Slavonice

Nabízíme Vám prohlídku našeho krásného města. I když jsou Slavonice malinké, památek je tu hodně, začneme na dolním náměstí ...

Do města můžete vstoupit třemi branami, dvě z nich stojí, třetí byla zbořena. Začneme Dačickou (též Bolíkovskou nebo Červenou) bránou. Původně byla gotická, asi před polovinou 16. století byla výrazně zvýšená a upravená. Vysoká hranolová stavba se stupňovitými štíty, se sedlovou střechou s barokní věžicí ve hřebeni. Portál brány je lehce hrotitý, zevně je vysoká drážka pro hřeben, fasáda je pokryta jednoduchým sgrafitem. Valeně klenutým průjezdem vejdete či vjedete do úzké ulice. Po levé straně míjíte             

Dům čp. 450 - "U Dobré duše" - dům s pozdně gotickým až renesančním jádrem z první poloviny 16. století je jednopatrový, patro vyloženo na krakorcích, levá část je dvouosá, předstupující, pravá část trojosá, se sedlovým portálkem. Obdélná okna v patře mají kamenná ostění v malovaných paspartách, které lemují i hrany patra. V přízemí valené a křížové hřebínkové klenby, v patře černá kuchyně a v levé části se nachází síň s arkýřovitými výklenky s nástěnnými malbami se
znaky Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, s figurálními výplněmi a rozvilinovým dekorem ve stylizované iluzívní architektuře a fragmenty nápisů. V sousedním nárožním domě čp. 449 byla nalezena v patře místnost se srubovouobezděnou konstrukcí, v přízemí se nachází renesanční dřevěný profilovaný záklopový strop. V domě si můžete v malé galerii zakoupit keramiku a různé drobnosti - památku na Slavonice. Když zabočíte na náměstí vpravo, dostanete se k

Domu čp. 451 - nárožnímu jednopatrovému domu, vystavěnému kolem roku 1550 na dvou středověkých parcelách, ploché průčelí má jednoduché sgrafitové členění linkami, je pětiosé, završené dvěma vícepatrovými štíty benátského typu, členěnými soustavou říms a pilastrů, zakončenými obloučky a vlaštovčími ocasy. Okna i portál s kamenným ostěním. V přízemí se nachází mázhaus, zaklenutý hřebínkovou klenbou na střední sloup. V zadní části dvora je situována budova pozdněgotické stodoly a sýpky, otevřená do dvora velkým obloukem.

Jste na dolním náměstí, dnes oficiálně náměstí Míru.

Dům čp. 453 - menší jednopatrový dům se štítovým průčelím na původní středověké parcele, v přízemí dvouosý, v patře trojosý, patrně na starším základu vznikla stavba z doby po polovině 16. století. Průčelí je pokryto sgrafity: nad polokruhovým portálem znak kožešnického cechu, letopočet 1573 a iniciály HF (L?), podél portálu hermovky, u okna ozbrojenci a dekorativní kandelábr, nad oknem tři medailony (Martin Luther a dva učenci?), patro s dekorativními rollwerky a kandelábry kolem oken, nad nimi šest medailonů s válečníky, ve štítu (novodobě upraven) je rámování okna s rostlinnými motivy.

Dům čp. 454 - menší jednopatrový dům se štítovým průčelím na původní středověké parcele, v přízemí je dvouosý, v patře trojosý. Patrně na starším základu vznikla stavba z doby po polovině 16. století. Průčelí je pokryto sgrafity s jednoduchými psaníčky, ve dvorním křídle v nadpraží portálku se nachází datace 1560. Štít je novodobě upravený.

Dům čp. 459 - dům postavený kolem roku 1550 na místě dvou středověkých parcel, renesanční stavba s gotickými prvky, jednopatrová. Dnes je střecha rovnoběžná s průčelím - do roku 1880 měl dům arkádové loubí a atiku. Neorenesanční průčelí s původním portálem, v přízemí se zachoval rozlehlý mázhaus se středním osmibokým pilířkem (hlavice členěna zubořezem), zaklenutý čtyřmi poli vějířové sklípkové klenby s vepsanými hvězdicemi, na středu s visutými svorníky ukončenými polokoulemi, konzoly na stěnách se štítky s mistrovskou značkou a iniciálami LE (tj. Leopold Esterreicher). Horní mázhaus o čtyřech polích křížové klenby se štukovými hruškovitými žebry, s kruhovými štukovými svorníky se shodnou značkou a s iniciálami majitele PE (nebo PF - Paul Freiskorn?), v domě další kamenicky zpracované články. Jedna z nejkrásnějších kleneb L. Esterreichera ve Slavonicích. Vstup do mázhauzu je otázkou štěstí, dům je v soukromých rukou, něco je vidět oknem z chodníku.

Dům čp. 460 - renesanční dům asi z poloviny 16. století na místě dvou středověkých parcel, jednopatrový atikový, o pěti arkádách loubí předstupujícího do náměstí s kamennými pilíři a hřebínkovými křížovými klenbami. Průčelí je čtyřosé, pokryté malovaným kvádrováním a iluzívními architektonickými edikulami kolem oken. V přízemí se nachází mázhaus s osmibokým pilířem a hřebínkovou klenbou se štukovým rostlinným dekorem. V mezipatře je místnost se zjednodušenou sklípkovou klenbou s malbou na hranách. Interiéry jsou většinou zaklenuty hvězdicovými nebo křížovými hřebínkovými klenbami.

Dům čp. 464 - pozdně gotický jednopatrový dům, stejně jako sousední domy čp. 461, 462 a 463 s atikovým průčelím, fasáda čtyřosá, plocha je pokryta jednoduchými psaníčky. V mázhausech a průjezdech těchto domů jsou zachována kamenná sedile, atiky jsou převážně zakončeny motivem cimbuří.

Dům čp. 465 - pozdně gotický až renesanční dům, jednopatrový s atikovým průčelím završeným nízkým štítkem, fasáda je trojosá s iluzívním architektonickým rámováním. V průjezdu sedile, v zadní části domu se v přízemí otevírá velká místnost s profilovaným trámovým záklopovým stropem, ke které je na boku přiřazen původně oddělený prostor komory se shodným probíhajícím stropem.

Dům čp. 468 - původně pozdně gotický štítový dům, tak jako sousední čp. 467 předstupuje loubím o třech arkádách do náměstí, průčelí dvouosé, neseno kamennými pilíři, novodobě upravené tak jako půdorys. V zadní části dvora se zachovala dvoupatrová pozdně gotická sýpka přistavěná k hradbě se spirálovým kamenným schodištěm do pater, v přízemí zaklenutá.

Dům čp. 473 - ve středověku zde stával Panský dům, na jeho místě byla roku 1898 postavena škola, do náměstí otevřená podloubím o sedmi osách a s dvoulodním průchodem ke kostelu, klenutým křížovými klenbami, částečně s využitím starších článků. Panský dům vznikl asi ve druhé polovině 15. století pro pány z Hradce na místě staršího hrádku (uváděného již ve 14. století) a domu oltářníka Kryštofa, při ohradní zdi kolem hřbitova u kostela, při vstupu v místě věže. Byl přestavován někdy kolem poloviny 16. století, kdy asi Leopold Esterreicher zaklenul průchod ke kostelu sklípkovými klenbami, nyní nahrazený rovněž budovou školy.

Podloubí i prostor před farním kostelem Nanebevzetí P. Marie jsou již řadu let místem, na němž se odehrává většina koncertů, divadel a setkání nejrůznějšího druhu, které pořádá Slavonická renesanční společnost.

Dům čp. 476 - původně gotický objekt, výrazně přestavěný kolem roku 1550, na dvou středověkých parcelách, tvoří nároží při radnici. Jednopatrový dům s atikou a arkýřem, v přízemí se nachází rozlehlý mázhaus a průjezd, okna s kamenným křížem a ostěním, arkýř je nesen kamennou plastickou konzolou s motivy hlaviček. V přízemí stěny průjezdu člení gotické sedile, klenba hřebínková, pozdně gotické sedlové portály. Mázhaus s dřevěným stropem, dvorní křídlo s hřebínkovými klenbami a sedlovými portálky. V prvním patře domu sídlí městské muzeum, které čeká na svou renesanci.

Dům čp. 478 - pozdně gotický až renesanční dům z roku 1551, s původní dispozicí, jednopatrové atikové průčelí je trojosé s plošnou fasádou. V přízemí se nachází portál se stlačeným obloukem a dvě velká pozdně gotická čtyřdílná okna s obdélným kamenným ostěním s pruty s nápisem a datací 1551. V patře novodobá okna, atika zakončena cimbuřím nad dvěma okny s kamenným ostěním. V přízemí průjezd s hřebínkovou klenbou, v objektu gotické portály. Restaurace Apettito, kterou v ní najdete dnes, má na dvorku za hezkého počasí letní pivnici a standardní posezení.

Vedlejší Dům čp. 479 - na dvou středověkých parcelách vznikl v letech 1543-49. Je to rozlehlý dům s pozoruhodnou dispozicí i architekturou. Průčelí původně trojosé, jednopatrové s vysokou atikou se čtyřmi členitými obloučkovými štíty. Okna mají kamenná ostění v přízemí a patře velká trojdílná s pruty, v přízemí s datací 1543, v patře 1551, portál je pozdější s fragmentem nástavce s erbem pánů z Hradce. Plochá fasáda je pokryta sgrafitovými psaníčky.

V přízemí je rozlehlý mázhaus, sklenutý valenou klenbou se čtyřmi dvojicemi koutových lunet, se sítí oblých plastických žeber a polokulovitých svorníků s polychromií, na středu je umístěn motiv zvířecí hlavy, malovaný sladovnický erb s datací 1546 a iniciálami IKB, erb pánů z Hradce, Lvů z Rožmitálu a pětilistá růže.

V objektu jsou zajímavé drobné kamenické články a portálky, v patře schodišťová síň (horní mázhaus) o třech polích sklípkové klenby s visutými svorníky, fragmenty sgrafitových erbů a datace 1555.

Do náměstí je situována velká síň, plochostropá, s kolorovanými sgrafity v pásech: mezi kandelábry jsou umístěny novozákonní výjevy (podobenství, Svatba v Káni Galilejské) dle předloh ve Frankfurtské bibli z roku 1551, s německy psanými texty a s erby,
portálek s letopočtem 1549, sgrafita značena MLE a datace 1556. Síň je přístupná po dohodě s majiteli domu, bez problémů.

Dům čp. 480 - původně jednopatrový atikový dům (dnes dvoupatrový) z doby
kolem poloviny 16. století, na dvou středověkých parcelách. Průčelí původně atikové, dnes zakončené dvěma štíty, čtyřosé, novodobá rekonstrukce fasády včetně ostění oken. V přízemí zůstal zachován rozlehlý mázhaus zaklenutý vějířovou sklípkovou klenbou se dvěma visutými svorniky, při průčelní zdi segmentový pas s mělkými čtvercovými kazetami s malovanými pětilistými růžemi. Na svorníku se nachází značka snad Leopolda Esterreichera, na stěnách sgrafitové kolorované erby Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna a malba Kalvárie mezi erby, na stěnách rudkové graffiti (letopočet 1569). V patře do náměstí je velká síň, plochostropá, s nástěnnými malbami v pásech: nad stylizovaným architektonicky členěným pásem jsou umístěny novozákonní výjevy (podobenství o rozsévači apod.) a erby Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna a mytologické figury. Sklípková klenba v mázhauzu je skvělou ukázkou tohoto druhu řemeslného umění, její odlitek reprezentoval naši republiku na světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Z mázhauzu je také přístup do slavonického podzemí. Po několika letitých schodech vstoupíte do sklepa, kde se příslušně odějete (holínky, pláštěnka) a v odvodňovacích štolách podzemí si můžete vyzkoušet, zda trpíte nebo netrpíte klaustrofobií. Kdo se do podzemí neodváží, může jít mlsat do cukrárny či navštívit v prvním patře infocentrum s ochotnou a informovanou paní Kamilou. Infocentrum se nachází ve výše zmíněné síni s renovovanými freskami, velký výběr map a informačních materiálů, přístup na internet - jenom mít dost času se vším se seznámit.

Dům čp. 482 - nárožní dvoupatrový dům, původně jednopatrový s atikovými štíty z první poloviny 16. století. Na hlavním průčelí se zachoval v základě arkýř, patro bylo vyloženo na konzolách, fasáda je novodobě upravena. V přízemí původní mázhaus
o dvou žulových sloupech a šesti polích křížové klenby, na stěně fragment nástěnné malby asi z první poloviny 16. století s motivem rytířského klání. Ve dvorním průčelí se nachází kolčí štít s iniciálami HF a datací 1545. Podél Dačické ulice je situováno dvorní jednopatrové křídlo, s pozdně gotickým patrem vyloženým na krakorcích, zadní křídlo jednopatrové, pozdně gotického původu (v patře sedlový portálek s datací 1534).

Dnes zde najdete hotel Alfa, dříve hotel Stark, dnes levné ubytování v historickém domě, jehož starobylá krása čeká na své objevení. Zatím ji překrývají nánosy z dob nedávných. Přesto ochotná obsluha a dobré pivo. Na dolním obrázku je to dům úplně vlevo.


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích