Být či nebýt v Místní agendě21?

Dovoluji si připomenout informace z roku 2010, protože si myslím, že jsou stále platné a důležité. Na základě usnesení zastupitelstva č. 442/10 (červen 2010) se staly Slavonice ZÁJEMCEM (kategorie Z) v Místní agendě 21.

Za ty čtyři roky se situace nezměnila. Účastnila jsem se klopotného vytváření strategie rozvoje města v roce 2014 - výstup bude KDY?, a vím, jak je těžké dát dohromady lidi, nicméně myslím si, že bez toho to nejde.


Mají být Slavonice v Místní agendě 21?

Na základě usnesení zastupitelstva č. 442/10 (červen 2010) se staly Slavonice ZÁJEMCEM (kategorie Z) v Místní agendě 21. Protože se jedná o novou a náročnou cestu a zastupitelé řeší hodně úkolů všedního dne a převládá názor, že Místní agenda 21 je možná pro Slavonice něco zbytečného, předkládám veřejnosti svůj názor, proč si myslím, že by Slavonice být v MA21 měly. Občanské sdružení Slavonická renesanční společnost se snaží o této problematice informovat a zajímá nás každý názor. Budeme rádi, když napíšete nebo budete mít zájem se dozvědět něco dalšího. Mgr. Zdeňka Chadimová, SRS, o.s., srs.sdruzeni@seznam.cz

Proč mají být Slavonice v Místní agendě 21?

Protože to může přinést zlepšení komunikace a spolupráce ve městě, může to přinést zlepšení atmosféry a semknutí společnosti. Místní agenda21 je běh na dlouhou trať a je to o trvalé a systematické práci s veřejností. Místní agenda je programový dokument OSN a do jeho realizace se zapojují místní úřady celého světa. Jeho smyslem a cílem je zlepšit život občanů při respektování principů udržitelného rozvoje. Ke zjištění toho, jak se to daří, slouží indikátory udržitelného rozvoje, mezi něž např. patří: místní doprava a přeprava osob, dostupnost veřejné zeleně a místních služeb, spokojenost občanů s životem v obci ad. Místní Agenda 21 se snaží povzbudit větší účast obyvatel v procesech plánování a realizace rozvoje. Kvalitní strategie místní Agendy 21 spojuje snahy různých sektorů společnosti a místních obyvatel, vychází z podrobné analýzy místních problémů a směřuje k udržitelnému rozvoji. To neznamená, že právo místních samospráv učinit konečné rozhodnutí by tím mělo být umenšováno, ale je to o tom, že lidé by měli pomoci místní správě učinit co nejlepší rozhodnutí založené na základě jejich potřeb a usilování.

Co může účast v Místní agendě 21 přinést Slavonicím?

• Může to přinést větší a otevřenější spolupráci celého místního i širšího společenství. • Může to přinést zkvalitnění života ve Slavonicích ve všech jeho dimenzích - materiální, duchovní, kulturní, společenské, etické, estetické aj., v kvalitním prostředí, a to s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti. • Může to přinést zpracování místní strategie udržitelného rozvoje. Může to přinést to, že Slavonice si uvědomí své vize a vytvoří si plán rozvoje místa. V Místní agendě 21 jde o dosahování "více s málem", jde o větší využívání našich dovedností a duševního potenciálu a úspornější využívání zdrojů. • Realizace MA21 může přinést městu další dotační a grantové zdroje – příjmy.
Co by to obnášelo a proč to nejde bez zastupitelů, samosprávy a veřejnosti?

Místní úřady-správy obcí mají rozhodující roli v udržitelném rozvoji, protože zastupují místní společenství a pracují v jeho zájmu, mohou z velké části ovlivňovat místní obyvatele i návštěvníky pomocí osvěty, poradenství, informací a příkladů, mohou podněcovat a příznivě ovlivňovat širší spolupráci mezi různými organizacemi. Velmi důležité je i to, že zodpovědné místní zastupitelstvo má stěžejní úlohu v přenášení pozitivních názorů, hodnot, potřeb a snah lidí do programů, projektů, politiky a plánů, a v jejich praktickém uplatnění. Místní Agenda 21 se zabývá uplatněním principů udržitelnosti v praxi a neměla by být pokládána za rozptylování od "opravdové" práce. Naopak je tam, kde "opravdová" práce začíná a končí.

Co by to obnášelo?

1. Organizační zázemí – vytipování a pověření jednoho pracovníka městského úřadu MA21 2. Partnerství a spolupráci – vytvoření neformální pracovní skupiny 3. Kapacitu pro získávání zdrojů – člověk na MěÚ s informační a všelikou podporou pracovní skupiny, politická podpora v zastupitelstvu a od občanů 4. Vytvoření strategie udržitelného rozvoje Slavonic za účasti veřejnosti, priority 5. Osvětu a informovanost, směřování k managementu kvality, 6. Vybrání a příprava mikroprojektů – projektů vhodných a potřebných k realizaci – možnost získání dotací

Co to bude stát?

• Finanční náklady 2011 = 0 • Širší a otevřenější spolupráci v řešení problémů rozvoje. • Změnu myšlení s důrazem na udržitelný rozvoj = rozhodující měřítko při všech činnostech místních úřadů. • Proces místní Agendy 21 musí být souvislou iniciativou, hodnotnými koncepty i způsoby realizace, a ne jenom sbírkou "hezkých" projektů. Systematický přístup k rozvoji místa s dlouhodobou perspektivou a uplatněním principů udržitelnosti je to, co se očekává od dobře pracujících místních úřadů.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány Renesance
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Muzeum čs. opevnění
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Oáza Maříž