ETIKA NA BLOGU - PODNĚT REDAKČNÍ RADĚ

 

ANEB BOJE NA BLOGU NEJSOU PROFESIONÁLNÍ


KODEX DISKUTUJÍCÍCH

Slavonice.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.


Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

editor blogů Slavonice.cz

Cílem diskusí na těchto stránkách je poskytnout co největší prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Žádné téma není tabu, každý názor je vítán.

Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě si moderátoři vyhrazují právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři: dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost. 

Buďme partnerem do diskuse
Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. 

Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. 

Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem, vydávání se za zaměstnance Slavonice.cz, jakož i jinou (zejména veřejně činnou) osobu. 

Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny)

Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazují si moderátoři právo toto posuzovat ad hoc. 

V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony 
Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Zvláště chceme upozornit na možný konflikt se zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii, porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy. Moderátoři si vyhrazují právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. 

Materiály zveřejněné na stránkách Slavonice.cz jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Pokud je chcete použít, kontaktujte nás, prosím, na našich internetových stránkách. 

Buďme zodpovědní
Slavonice.cz nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím.

Při posuzovaní informací uveřejněných v blogách i diskusních fórech mějte na paměti, že není v silách Slavonice.cz ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. 

Obsah některých internetových stránek, na které diskutující odkazují, může být nevhodný pro děti. Doporučujeme rodičům, aby sledovali, kam se jejich děti na internetu připojují.

 

KODEX BLOGERA

Všichni bloggeři se při registraci zavazují dodržovat tento kodex. Kodex upravuje vztahy provozovatele Slavonice.cz a bloggerů, nezávislost bloggerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu.

Definice pojmů: 
Blog - soubor textů od jednoho autora, publikovaný v doméně
Bloger - autor textů, registrovaný v blogovacím systému Slavonice.cz

Nezávislost blogera a obsah blogu
Bloger má právo ve svém blogu vyjadřovat svobodně své názory. 


Bloger sám se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů a volnému toku informací. Pod každým příspěvkem blogera bude povolena diskuse. Do ní může vstupovat i bloger, nemůže ji však administrovat či ukončit. Toto právo náleží výhradně redakční radě Slavonice.cz.


Bloger je povinen řídit se platnými zákony České republiky. 


Bloger dbá na to, aby svými články nevyzýval k rasové, národnostní a náboženské diskriminaci, ani diskriminaci založené na příslušnosti k pohlaví či sexuální orientaci.


Bloger respektuje právo každého občana na slušné zacházení. Veřejně známí lidé ale požívají menší ochranu soukromí než veřejně neznámí občané. Důvodem je zvýšená odpovědnost veřejně známých lidí za své jednání vůči společnosti, jejich možnost ovlivňovat životy spoluobčanů a také jejich snadný přístup ke sdělovacím prostředkům v případě poškození.


Bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací. 


Pokud bloger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru publikováním doplňujícího či nového textu.


Pokud bloger změní některý již publikovaný obsah svého blogu, musí v textu ponechat jeho původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkami jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (oprava překlepů a gramatických chyb). 


Bloger nesmí manipulovat s datem a časem zveřejnění příspěvku na blogu s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jeho zveřejnění.


Autorská práva a citace zdrojů
Publikováním textů v systému dává bloger souhlas se zveřejněním těchto textů či jejich částí na serverech provozovatele, jakož i na dalších serverech či médích za předpokladu, že bude vždy uveden jako autor či zdroj citace. 


Za zveřejnění textů na blogu blogerovi nenáleží honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Vyplacení honoráře je podmíněné poskytnutím osobních údajů, nutných pro zúčtovací účely ve smyslu platného zákona.


Bloger nesmí zveřejnit pod svým jménem či přezdívkou cizí text nebo jeho část. Tento zákaz platí i pro texty, jejichž autor není známý.


Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména v případech, kdy jsou jimi jiná média. 


Pokud je zdrojem informace internetové médium (webové stránky), musí být součástí citace zdroje i odkaz na text, ze kterého bloger čerpal. Pokud není možné odkázat přímo na konkrétní text, je možné odkázat na hlavní stránku média. 


Vztah blogera a provozovatele blogů
Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postoji provozovatele či redakce Slavonice.cz a není je možné považovat za názory provozovatele.


Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho blog zrušit.


Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede důvody, které ho k jeho rozhodnutí vedou.Bloger a politické aktivity
Na blogu nebudou zveřejňovány oficiální stranická prohlášení, logo strany, volební slogany ani tiskové zprávy. Zákaz neplatí pro odkazy na tyto materiály. Sankce za porušení kodexu
V případě porušení kodexu ze strany blogera má provozovatel právo podle míry a závažnosti prohřešku právo: 

1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování prohřešku. 

2. Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex.

3. Stáhnout celý blog konkrétního autora, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo natrvalo. 

4. Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým kodex porušil. 

5. Zablokovat konto blogera a znepřístupnit jeho texty čtenářům. 

Za normálních okolnosti provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, s výjimkou vážného nebo opakovaného porušení kodexu. 

Kodexy jsou inspirovány pravidly pro blogy serveru sme.sk, respekt.cz, aktualne.cz a některými dalšími kodexy tuzemských i zahraničních médií a podkladem byl taktéž tiskový zákon a Listina lidských práv. 


LENKA LYALIKOFF

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích