Místní agenda 21 - proč o ni není zájem?

Slavonická renesanční společnost, o. s.

Na Potoku 629, 378 81 Slavonice, ČR, IČ: 60818921, WSPK, č. ú.: 6100007995/7940, tel.: 602 435 451 , e-mail: srs.sdruzeni@seznam.cz, srs@slavonice.cz, www.slavonice.cz

 

 

Rada Města Slavonice

Městský úřad

Horní náměstí 525

378 81 SLAVONICE

 

Ve Slavonicích dne 6. 4. 2012

 

 

Věc: Žádost o ustanovení koordinátora pro Místní agendu 21 v rámci úřadu nebo jím pověřené organizace

 

Vážení radní,

 

Město Slavonice je od října roku 2010 evidováno jako zájemce v systému Místní agendy21(MA21), (číslo municipality - 00247456). Je rok 2012

  1. a po prvním kroku, čímž je ustavení odpovědného politika pro MA21 – starosta Josef Urban – by bylo vhodné udělat kroky další
  2. jmenovat koordinátora pro MA21 – někoho z úřadu nebo v organizaci zřizované městem. Koordinátor zajišťuje propojování aktivit, spolupráci, zapojování dalších subjektů, školení cílových skupin a práci na plánech rozvoje za účasti veřejnosti.
  3. ustanovit koordinátorovi k ruce komisi nebo pracovní skupinu, která bude pracovat na realizaci místní agendy, což je záležitost dlouhodobá

 

Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.

Zásadní roli v MA21 hraje místní veřejná správa. Bez její aktivní vůle nemůže místní Agenda 21 jako dlouhodobý koncepční proces vzniknout, ani dále fungovat. Veřejná správa - jak úředníci, tak především politici - má prostředky k vytváření prostoru a dobrých podmínek ke spolupráci, dialogu a vzájemné komunikaci. A měla by mít, bez ohledu na politickou orientaci, zájem takovéto prostředí vytvářet, neboť kvalita života a spokojenost občanů jsou jistě nadstranickými cíli, společnými napříč politickým spektrem. Veřejná správa sama však kvalitní místní Agendu 21 nezajistí. Protože jde o proces participativní, tedy účastenský, nezbytně k tomu potřebuje spolupráci s různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně široké neorganizované veřejnosti.

 

Děkuji za projednání této žádosti a jsem s pozdravem – Mgr. Zdeňka Chadimová, Slavonická renesanční společnost, o.s., zájemce v MA21 pod číslem 60818921.

 

A JAK TO DOPADLO??? Viz usnesení rady města 10. 4. 2012

Usnesení č. 864/36/2012/RM - Místní agenda 21

Rada města bere na vědomí dopis SRS o.s. s tím, že prozatím na MěÚ nebude jmenován koordinátor Místní agendy 21.

 

 

Program vzdělávacího semináře k MA21 v Dačicích.

Pozvánka na seminář k MA21 v Dačicích.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány Renesance
reklama - Centropen Dačice
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky

partneři